Ätten Sjöberg

Tänä kokoel­mien aika­kau­te­na voi­daan pitää mie­len­kiin­toi­se­na ja piris­tä­vä­nä potea jon­kin­lais­ta keräi­lyin­nos­tus­ta. Olen pon­nis­tel­lut ulot­tuak­se­ni nii­hin muis­ti­ni osiin, jois­sa joi­den­kin kes­ke­nään läheis­ten hen­ki­löi­den nimet ovat olleet pii­lo­tet­tui­na. Olen nimit­täin yrit­tä­nyt teh­dä yhteen­ve­don mel­kein kai­kes­ta sii­tä, min­kä olen itse saa­nut tie­tää, ja sii­tä, mitä olen muil­ta ihmi­sil­tä keräi­le­mäl­lä sekä kir­jeen­vaih­dos­sa ilmen­neis­tä sei­kois­ta ja van­ho­ja pape­ri­pi­no­ja tut­ki­mal­la saa­nut sel­vil­le Ruot­sis­ta läh­töi­sin ole­vas­ta poh­jan­maa­lai­ses­ta Sjö­ber­gin suvus­ta. Usean suvun jäse­nen selit­tä­mät­tö­män ujou­den ja vetäy­ty­vyy­den vuok­si — sil­loin kun kyse on tar­peel­li­sis­ta tie­dois­ta kos­kien hei­tä sekä hei­dän lähei­sim­pi­ään — ovat useim­pien jäl­ke­läis­ten hyvin­kin mie­len­kiin­toi­set teot ja elä­män­työt täs­sä teok­ses­sa jää­neet tyys­tin huo­miot­ta sii­tä­kin huo­li­mat­ta, että sel­lai­nen panos näi­hin muis­tioi­hin oli­si eit­tä­mät­tä erin­omai­ses­ti puo­lus­ta­nut paik­kaan­sa. Uskal­lan kui­ten­kin elä­tel­lä toi­vei­ta, että tuon­nem­pa­na jol­le­kin nuo­rem­mal­le suvun jäl­ke­läi­sel­le tar­jou­tui­si mah­dol­li­suus pai­ka­ta tätä vali­tet­ta­vaa puu­tet­ta. Sel­lai­sin perus­tein minul­la on kun­nia suo­si­tel­la teos­ta asian­omais­ten suo­siol­li­ses­ti arvioitavaksi.

O. R. Sjö­berg (1838–1913): Lyhyt elä­mä­ker­ral­li­nen suku­re­kis­te­ri Sjö­ber­gin suvus­ta Poh­jan­maal­la (s. 3). Teok­ses­ta Kort Bio­gra­fiskt Slägt­re­gis­ter öfver Ätten Sjö­berg i Öster­bot­ten (1902) suo­men­ta­nut Kris­tii­na Virkkilä.

Hautakivikuvia

Selma Uusitalo e. Räisänen (1902–1987)Suvus­tos­sa avau­tuu tänään osio, jos­ta toi­von ole­van iloa alkuun aina­kin koil­lis­lap­pi­lai­sia suku­ja tut­ki­vil­le. Olem­me valo­ku­vaa­ja-suku­tut­ki­ja Rai­ja Suo­pa­jär­ven kans­sa vuo­des­ta 2005 kolun­neet koti­seu­tum­me hau­tuu­mai­ta kame­ra kädes­sä ja kerän­neet liki kuu­den tuhan­nen kuvan läh­de­ai­neis­ton, joka oli­si sää­li jät­tää pölyt­ty­mään vain omiin arkis­toi­him­me. Tie­to­suo­ja­lau­ta­kun­nan taan­nois­ta mää­räys­tä säi­käh­tä­nee­nä joku oli­si ehkä niin teh­nyt, vaik­ka kor­keam­pi oikeus­as­te myö­hem­min kumo­si­kin tuon oudon lin­jan­ve­don, jol­la vai­na­jia yri­tet­tiin saat­taa hen­ki­lö­tie­to­suo­ja­lain pii­riin. (Toi­sen uuti­sen alku­pe­räis­läh­de on mak­su­muu­rin takana.)

Tar­joan Hau­dat-kuva­blo­gia­ni alus­tak­si myös mui­den tut­ki­joi­den vas­taa­vil­le kokoel­mil­le. Kuvat saa­vat olla mis­tä päin Suo­mea tahan­sa, eikä albu­min for­maa­tin­kaan suh­teen ole niin nuu­kaa, kun­han tie­dos­to­ni­met ja suku­ni­met on taval­la tai toi­sel­la yhdis­tet­ty val­miik­si ja kuvaus­het­ki (aika­lei­ma) tal­lel­la kuvan metatiedoissa.

Rovasti Koiviston sukututkimukset

Sal­lan kirk­ko­her­ran Erk­ki Koi­vis­ton kokoa­mat sukusel­vi­tyk­set ovat aar­re­ait­ta kai­kil­le Itä-Lapin asu­tus­his­to­rias­ta kiin­nos­tu­neil­le. Ottaen huo­mioon, ettei teki­jä­noi­keus pidät­te­le nii­den vapaa­ta levit­tä­mis­tä, Koi­vis­ton tut­ki­muk­set ovat har­ras­te­li­jan kan­nal­ta var­sin han­ka­las­ti saa­ta­vil­la. Lapin kir­jas­tois­ta kau­ko­lai­nat­ta­vat ver­siot ovat mel­kein kaik­ki mik­ro­fil­me­jä, joil­ta luke­mi­nen vaa­tii erikoislaitteistoa.

Vain Savu­kos­ken, Sodan­ky­län ja Pel­ko­sen­nie­men suku­ja kos­ke­vis­ta Koi­vis­ton käsi­kir­joi­tuk­sis­ta on lai­nat­ta­vis­sa pape­ri­nen kopio. Olen digi­toi­nut sen sisäl­lön, ja mui­den vai­vaa sääs­tääk­se­ni jul­kai­sen sen nyt Suvus­tos­sa. Joku muu on näkö­jään ystä­väl­li­ses­ti teh­nyt samoin Posion ja Kuusa­mon suku­ja esit­te­le­vil­le Koi­vis­ton sivuille.

Vanhoja kuvia

Val­ta­va mää­rä arvok­kai­ta muis­to­ja Suvus­tos­sa esi­tel­lyis­tä suvuis­ta on tal­les­sa van­hoi­na valo­ku­vi­na, jois­ta luul­ta­vas­ti vas­ta pie­ni osa on pelas­tet­tu digi­taa­li­seen muo­toon. Vie­lä pie­nem­pi osa, yhteen­sä noin sata kuvaa kah­den eri suvun arkis­tois­ta, on nyt koot­tu yhteen Flickr-kokoel­mak­si, jon­ka toi­von jat­kos­sa täy­den­ty­vän talkoovoimin.

Jos sinul­la siis on skan­nat­tu­na van­ho­ja kuvia, jot­ka liit­ty­vät johon­kin tääl­lä jul­kais­tuis­ta suvuis­ta, ja joi­den näke­mi­ses­tä muut­kin voi­si­vat ilah­tua, ota reip­paas­ti yhteyt­tä. Jos olet jul­kais­sut kuvia­si jo jos­sain muu­al­la, voin halu­tes­sa­si lin­kit­tää albu­mii­si Suvus­ton kuva­si­vul­ta. (26. 3. 2016 alkaen kuvil­le ei enää ole omaa sivu­aan suvusto.fissä, vaan vali­kon KUVAT-link­ki vie suo­raan Flickr-kokoelmaan.)

Suvus­to-kokoel­man kuvat on myös mah­dol­lis­ta tila­ta syöt­tee­nä.

Isoisovanhempani Anders (1888–1983) ja Tilma Karoliina Kuosku (1897–1993) lapsineen vuonna 1925

Isoi­so­van­hem­pa­ni Anders (1888–1983) ja Til­ma Karo­lii­na Kuos­ku (1897–1993) lap­si­neen vuon­na 1925.

Sukujanne osaksi Suvustoa

Enti­sen Suur-Sodan­ky­län suku­ja esi­tel­leen Suku­jan­ne-sivus­ton sisäl­tö on muut­ta­nut Suvus­toon hei­nä­kuus­sa 2014. Jos sinul­la on ollut käyt­tä­jä­tun­nus ja sala­sa­na Suku­jan­neen, olet äsket­täin saa­nut säh­kö­pos­tit­se ohjeet Suvus­toon kir­jau­tu­mis­ta var­ten. Van­ha tun­nus ja sala­sa­na eivät siis enää kel­paa! Jos omis­tat sel­lai­set mut­ta et ole saa­nut säh­kö­pos­tia, osoit­tee­si on luul­ta­vas­ti vaih­tu­nut sit­ten vii­me yhtey­den­pi­don. Voit ker­toa uuden osoit­tee­si jät­tä­mäl­lä vies­tin.

Suvus­to tuo paran­nuk­sen Suku­jan­nes­sa aiem­min jul­kais­tu­jen tut­ki­mus­ten hen­ki­lö­tie­to­suo­jaan kah­del­la­kin eri tasol­la. Kuten tähän­kin asti, elä­vien suku­lais­ten­sa tie­to­jen näke­mi­nen edel­lyt­tää sisään­kir­jau­tu­mis­ta, mut­ta nyt tuo suku­lai­suus on rajat­tu yhteis­ten iso­van­hem­pien jäl­ke­läi­siin puo­li­soi­neen. Toi­nen paran­nus on, että Suvus­ton käyt­tä­jien sala­sa­nat sala­kir­joi­te­taan tie­to­kan­taan siten, ettei­vät ne mah­dol­li­sen tie­to­mur­ron­kaan sat­tues­sa paljastu.

Suvusto avattu

Suvus­to on sivus­to suku­tut­ki­muk­sen har­ras­ta­jil­le, jot­ka halua­vat jakaa suku­puun­sa inter­ne­tis­sä ilmai­sek­si ja ilman pal­ve­lin­ti­lan tai verk­ko­tun­nuk­sen varaa­mi­sen vai­vaa. Pal­ve­lu on vie­lä kehit­teil­lä ja etsii nyt ennak­ko­luu­lot­to­mia tes­ti­käyt­tä­jiä. Jos olet kiin­nos­tu­nut kokei­le­maan Suvus­tos­sa jul­kai­se­mis­ta ensim­mäis­ten jou­kos­sa ja varaa­maan käyt­töö­si suvusto.fi-alkuisen osoit­teen, ota yhteyt­tä.

Suvus­to on tar­koi­tet­tu jul­kai­sua­lus­tak­si, ei kor­vaa­maan itse­näi­siä suku­tut­ki­mus­oh­jel­mis­to­ja. Se ei myös­kään pai­ni samas­sa sar­jas­sa Genin tai Ance­stryn kal­tais­ten kau­pal­lis­ten jät­tien kans­sa. Suvus­ton idea on tar­jo­ta har­ras­te­li­ja­su­ku­tut­ki­jal­le, jol­le omien verk­ko­si­vu­jen pys­tyt­tä­mi­nen on lii­an kova urak­ka, mah­dol­li­suus saat­taa työn­sä tulok­set mui­den­kin saa­ta­vil­le — hel­pos­ti, ilmai­sek­si ja suomeksi.

Suvus­to avau­tuu vii­den­tois­ta koil­lis­lap­pi­lai­sen suvun voi­min, joi­ta sivus­ton yllä­pi­tä­jä itse tut­kii. Sup­pea maan­tie­teel­li­nen levin­nei­syys joh­tuu vain otok­sen epä­sa­tun­nai­suu­des­ta: pal­ve­luun kel­paa­vat yhtä lail­la mui­den­kin seu­tu­jen suvut.