Lisää hautakivikuvia

Viime loka­kuussa Suvus­tossa julkaistu hauta­ki­vi­ku­va­blogi on täyden­tynyt 150 uudella kuvalla Pelko­sen­niemen ja Savu­kosken hautuu­mailta. Esillä ovat nyt myös Pelko­sen­niemen sanka­ri­vai­na­jien hauta­kivet, joista aika ja jänikset ovat häivyt­tä­neet monta nimeä ja päivä­määrää lähes näky­mät­tö­miin. Onneksi samat tiedot ja paljon muutakin voi tarkistaa arkis­to­lai­toksen ansiok­kaasta tieto­kan­nasta Suomen sodissa 1939–1945 meneh­ty­neistä.

G. A. Andersson: Tietoja Sodankylän ja Kittilän pitäjien aikaisemmista ja myöhemmistä vaiheista

G. A. Andersson: Tietoja Sodankylän ja Kittilän pitäjien aikaisemmista ja myöhemmistä vaiheista

SISÄLTÖ

  • Lappa­lai­sa­sutus
  • Taruja ja muisti- y. m. tietoja asutuksen leviä­mi­sestä sekä muinai­se­si­ne­löy­töjä
  • Sodan­kylän kappe­li­nao­loaika vuoteen 1747
  • Olojen kehitys Kittilän kappelin perus­ta­mi­seen saakka
  • Sodan­kylän olot vuoden 1830 seuduilta nyky­ai­kaan asti
  • Kittilä vuodesta 1828 nyky­päi­viin saakka
  • Loitsu- ja taika­ta­poja
  • Hiukan murre­sa­nastoa
  • Loppusa­nanen

Ätten Sjöberg

Tänä kokoel­mien aika­kau­tena voidaan pitää mielen­kiin­toi­sena ja piris­tä­vänä potea jonkin­laista keräi­lyin­nos­tusta. Olen ponnis­tellut ulot­tuak­seni niihin muis­tini osiin, joissa joidenkin keske­nään läheisten henki­löiden nimet ovat olleet piilo­tet­tuina. Olen nimit­täin yrit­tänyt tehdä yhteen­vedon melkein kaikesta siitä, minkä olen itse saanut tietää, ja siitä, mitä olen muilta ihmi­siltä keräi­le­mällä sekä kirjeen­vaih­dossa ilmen­neistä seikoista ja vanhoja pape­ri­pi­noja tutki­malla saanut selville Ruot­sista lähtöisin olevasta pohjan­maa­lai­sesta Sjöbergin suvusta. Usean suvun jäsenen selit­tä­mät­tömän ujouden ja vetäy­ty­vyyden vuoksi — silloin kun kyse on tarpeel­li­sista tiedoista koskien heitä sekä heidän lähei­sim­piään — ovat useim­pien jälke­läisten hyvinkin mielen­kiin­toiset teot ja elämän­työt tässä teok­sessa jääneet tyystin huomiotta siitäkin huoli­matta, että sellainen panos näihin muis­tioihin olisi eittä­mättä erin­omai­sesti puolus­tanut paik­kaansa. Uskallan kuitenkin elätellä toiveita, että tuon­nem­pana jollekin nuorem­malle suvun jälke­läi­selle tarjou­tuisi mahdol­li­suus paikata tätä vali­tet­tavaa puutetta. Sellaisin perus­tein minulla on kunnia suosi­tella teosta asian­omaisten suosiol­li­sesti arvioi­ta­vaksi.

O. R. Sjöberg (1838–1913): Lyhyt elämä­ker­ral­linen suku­re­kis­teri Sjöbergin suvusta Pohjan­maalla (s. 3). Teok­sesta Kort Biogra­fiskt Slägt­re­gister öfver Ätten Sjöberg i Öster­botten (1902) suomen­tanut Kris­tiina Virk­kilä.

Hautakivikuvia

Selma Uusitalo e. Räisänen (1902–1987)Suvus­tossa avautuu tänään osio, josta toivon olevan iloa alkuun ainakin koil­lis­lap­pi­laisia sukuja tutki­ville. Olemme valo­ku­vaaja-suku­tut­kija Raija Suopa­järven kanssa vuodesta 2005 kolun­neet koti­seu­tumme hautuu­maita kamera kädessä ja kerän­neet liki kuuden tuhannen kuvan lähde­ai­neiston, joka olisi sääli jättää pölyt­ty­mään vain omiin arkis­toi­himme. Tieto­suo­ja­lau­ta­kunnan taan­noista määräystä säikäh­tä­neenä joku olisi ehkä niin tehnyt, vaikka korkeampi oikeus­aste myöhemmin kumo­sikin tuon oudon linjan­vedon, jolla vainajia yritet­tiin saattaa henki­lö­tie­to­suo­ja­lain piiriin. (Toisen uutisen alku­pe­räis­lähde on maksu­muurin takana.)

Tarjoan Haudat-kuva­blo­giani alus­taksi myös muiden tutki­joiden vastaa­ville kokoel­mille. Kuvat saavat olla mistä päin Suomea tahansa, eikä albumin formaa­tin­kaan suhteen ole niin nuukaa, kunhan tiedos­to­nimet ja suku­nimet on tavalla tai toisella yhdis­tetty valmiiksi ja kuvaus­hetki (aika­leima) tallella kuvan meta­tie­doissa.

Rovasti Koiviston sukututkimukset

Sallan kirk­ko­herran Erkki Koiviston kokoamat sukusel­vi­tykset ovat aarre­aitta kaikille Itä-Lapin asutus­his­to­riasta kiin­nos­tu­neille. Ottaen huomioon, ettei teki­jä­noi­keus pidät­tele niiden vapaata levit­tä­mistä, Koiviston tutki­mukset ovat harras­te­lijan kannalta varsin hanka­lasti saata­villa. Lapin kirjas­toista kauko­lai­nat­tavat versiot ovat melkein kaikki mikro­fil­mejä, joilta luke­minen vaatii erikois­lait­teistoa.

Vain Savu­kosken, Sodan­kylän ja Pelko­sen­niemen sukuja koske­vista Koiviston käsi­kir­joi­tuk­sista on lainat­ta­vissa pape­rinen kopio. Olen digi­toinut sen sisällön, ja muiden vaivaa sääs­tääk­seni julkaisen sen nyt Suvus­tossa. Joku muu on näkö­jään ystä­väl­li­sesti tehnyt samoin Posion ja Kuusamon sukuja esit­te­le­ville Koiviston sivuille.

Vanhoja kuvia

Valtava määrä arvok­kaita muis­toja Suvus­tossa esitel­lyistä suvuista on tallessa vanhoina valo­ku­vina, joista luul­ta­vasti vasta pieni osa on pelas­tettu digi­taa­li­seen muotoon. Vielä pienempi osa, yhteensä noin sata kuvaa kahden eri suvun arkis­toista, on nyt koottu yhteen Flickr-kokoel­maksi, jonka toivon jatkossa täyden­tyvän talkoo­voimin.

Jos sinulla siis on skan­nat­tuna vanhoja kuvia, jotka liit­tyvät johonkin täällä julkais­tuista suvuista, ja joiden näke­mi­sestä muutkin voisivat ilahtua, ota reip­paasti yhteyttä. Jos olet julkaissut kuviasi jo jossain muualla, voin halu­tes­sasi linkittää albu­miisi Suvuston kuva­si­vulta. (26. 3. 2016 alkaen kuville ei enää ole omaa sivuaan suvusto.fissä, vaan valikon KUVAT-linkki vie suoraan Flickr-kokoel­maan.)

Suvusto-kokoelman kuvat on myös mahdol­lista tilata syöt­teenä.

Isoisovanhempani Anders (1888–1983) ja Tilma Karoliina Kuosku (1897–1993) lapsineen vuonna 1925

Isoi­so­van­hem­pani Anders (1888–1983) ja Tilma Karo­liina Kuosku (1897–1993) lapsi­neen vuonna 1925.

Sukujanne osaksi Suvustoa

Entisen Suur-Sodan­kylän sukuja esitel­leen Suku­janne-sivuston sisältö on muut­tanut Suvus­toon heinä­kuussa 2014. Jos sinulla on ollut käyt­tä­jä­tunnus ja sala­sana Suku­jan­neen, olet äsket­täin saanut sähkö­pos­titse ohjeet Suvus­toon kirjau­tu­mista varten. Vanha tunnus ja sala­sana eivät siis enää kelpaa! Jos omistat sellaiset mutta et ole saanut sähkö­postia, osoit­teesi on luul­ta­vasti vaih­tunut sitten viime yhtey­den­pidon. Voit kertoa uuden osoit­teesi jättä­mällä viestin.

Suvusto tuo paran­nuksen Suku­jan­nessa aiemmin julkais­tujen tutki­musten henki­lö­tie­to­suo­jaan kahdel­lakin eri tasolla. Kuten tähänkin asti, elävien suku­lais­tensa tietojen näke­minen edel­lyttää sisään­kir­jau­tu­mista, mutta nyt tuo suku­lai­suus on rajattu yhteisten isovan­hem­pien jälke­läi­siin puoli­soi­neen. Toinen parannus on, että Suvuston käyt­tä­jien sala­sanat sala­kir­joi­te­taan tieto­kan­taan siten, etteivät ne mahdol­lisen tieto­mur­ron­kaan sattuessa paljastu.

Suvusto avattu

Suvusto on sivusto suku­tut­ki­muksen harras­ta­jille, jotka haluavat jakaa suku­puunsa inter­ne­tissä ilmai­seksi ja ilman palve­lin­tilan tai verk­ko­tun­nuksen varaa­misen vaivaa. Palvelu on vielä kehit­teillä ja etsii nyt ennak­ko­luu­lot­tomia testi­käyt­täjiä. Jos olet kiin­nos­tunut kokei­le­maan Suvus­tossa julkai­se­mista ensim­mäisten joukossa ja varaa­maan käyt­töösi suvusto.fi-alkuisen osoit­teen, ota yhteyttä.

Suvusto on tarkoi­tettu julkai­sua­lus­taksi, ei korvaa­maan itse­näisiä suku­tut­ki­mus­oh­jel­mis­toja. Se ei myös­kään paini samassa sarjassa Genin tai Ance­stryn kaltaisten kaupal­listen jättien kanssa. Suvuston idea on tarjota harras­te­li­ja­su­ku­tut­ki­jalle, jolle omien verk­ko­si­vujen pystyt­tä­minen on liian kova urakka, mahdol­li­suus saattaa työnsä tulokset muidenkin saata­ville — helposti, ilmai­seksi ja suomeksi.

Suvusto avautuu viiden­toista koil­lis­lap­pi­laisen suvun voimin, joita sivuston yllä­pi­täjä itse tutkii. Suppea maan­tie­teel­linen levin­nei­syys johtuu vain otoksen epäsa­tun­nai­suu­desta: palve­luun kelpaavat yhtä lailla muidenkin seutujen suvut.