Sukujanne osaksi Suvustoa

Enti­sen Suur-Sodan­ky­län suku­ja esi­tel­leen Suku­jan­ne-sivus­ton sisäl­tö on muut­ta­nut Suvus­toon hei­nä­kuus­sa 2014. Jos sinul­la on ollut käyt­tä­jä­tun­nus ja sala­sa­na Suku­jan­neen, olet äsket­täin saa­nut säh­kö­pos­tit­se ohjeet Suvus­toon kir­jau­tu­mis­ta var­ten. Van­ha tun­nus ja sala­sa­na eivät siis enää kel­paa! Jos omis­tat sel­lai­set mut­ta et ole saa­nut säh­kö­pos­tia, osoit­tee­si on luul­ta­vas­ti vaih­tu­nut sit­ten vii­me yhtey­den­pi­don. Voit ker­toa uuden osoit­tee­si jät­tä­mäl­lä vies­tin.

Suvus­to tuo paran­nuk­sen Suku­jan­nes­sa aiem­min jul­kais­tu­jen tut­ki­mus­ten hen­ki­lö­tie­to­suo­jaan kah­del­la­kin eri tasol­la. Kuten tähän­kin asti, elä­vien suku­lais­ten­sa tie­to­jen näke­mi­nen edel­lyt­tää sisään­kir­jau­tu­mis­ta, mut­ta nyt tuo suku­lai­suus on rajat­tu yhteis­ten iso­van­hem­pien jäl­ke­läi­siin puo­li­soi­neen. Toi­nen paran­nus on, että Suvus­ton käyt­tä­jien sala­sa­nat sala­kir­joi­te­taan tie­to­kan­taan siten, ettei­vät ne mah­dol­li­sen tie­to­mur­ron­kaan sat­tues­sa paljastu.

Vastaa