Sukujanne osaksi Suvustoa

Entisen Suur-Sodan­kylän sukuja esitel­leen Suku­janne-sivuston sisältö on muut­tanut Suvus­toon heinä­kuussa 2014. Jos sinulla on ollut käyt­tä­jä­tunnus ja sala­sana Suku­jan­neen, olet äsket­täin saanut sähkö­pos­titse ohjeet Suvus­toon kirjau­tu­mista varten. Vanha tunnus ja sala­sana eivät siis enää kelpaa! Jos omistat sellaiset mutta et ole saanut sähkö­postia, osoit­teesi on luul­ta­vasti vaih­tunut sitten viime yhtey­den­pidon. Voit kertoa uuden osoit­teesi jättä­mällä viestin.

Suvusto tuo paran­nuksen Suku­jan­nessa aiemmin julkais­tujen tutki­musten henki­lö­tie­to­suo­jaan kahdel­lakin eri tasolla. Kuten tähänkin asti, elävien suku­lais­tensa tietojen näke­minen edel­lyttää sisään­kir­jau­tu­mista, mutta nyt tuo suku­lai­suus on rajattu yhteisten isovan­hem­pien jälke­läi­siin puoli­soi­neen. Toinen parannus on, että Suvuston käyt­tä­jien sala­sanat sala­kir­joi­te­taan tieto­kan­taan siten, etteivät ne mahdol­lisen tieto­mur­ron­kaan sattuessa paljastu.

Vastaa