Sukujanne osaksi Suvustoa

Entisen Suur-Sodankylän suku­ja esitelleen Suku­janne-sivus­ton sisältö on muut­tanut Suvus­toon heinäku­us­sa 2014. Jos sin­ul­la on ollut käyt­täjä­tun­nus ja salasana Suku­jan­neen, olet äsket­täin saanut sähkö­pos­titse ohjeet Suvus­toon kir­jau­tu­mista varten. Van­ha tun­nus ja salasana eivät siis enää kel­paa! Jos omi­s­tat sel­l­aiset mut­ta et ole saanut sähkö­pos­tia, osoit­teesi on luul­tavasti vai­h­tunut sit­ten viime yhtey­den­pidon. Voit ker­toa uuden osoit­teesi jät­tämäl­lä viestin.

Suvus­to tuo paran­nuk­sen Suku­jan­nes­sa aiem­min julka­istu­jen tutkimusten henkilöti­eto­suo­jaan kahdel­lakin eri tasol­la. Kuten tähänkin asti, elävien suku­lais­ten­sa tieto­jen näkem­i­nen edel­lyt­tää sisäänkir­jau­tu­mista, mut­ta nyt tuo suku­laisu­us on rajat­tu yhteis­ten iso­van­hempi­en jälkeläisi­in puolisoi­neen. Toinen paran­nus on, että Suvus­ton käyt­täjien salasanat salakir­joite­taan tietokan­taan siten, etteivät ne mah­dol­lisen tieto­mur­ronkaan sattues­sa pal­jas­tu.

Vastaa