Vanhoja kuvia

Val­ta­va mää­rä arvok­kai­ta muis­to­ja Suvus­tos­sa esi­tel­lyis­tä suvuis­ta on tal­les­sa van­hoi­na valo­ku­vi­na, jois­ta luul­ta­vas­ti vas­ta pie­ni osa on pelas­tet­tu digi­taa­li­seen muo­toon. Vie­lä pie­nem­pi osa, yhteen­sä noin sata kuvaa kah­den eri suvun arkis­tois­ta, on nyt koot­tu yhteen Flickr-kokoel­mak­si, jon­ka toi­von jat­kos­sa täy­den­ty­vän talkoovoimin.

Jos sinul­la siis on skan­nat­tu­na van­ho­ja kuvia, jot­ka liit­ty­vät johon­kin tääl­lä jul­kais­tuis­ta suvuis­ta, ja joi­den näke­mi­ses­tä muut­kin voi­si­vat ilah­tua, ota reip­paas­ti yhteyt­tä. Jos olet jul­kais­sut kuvia­si jo jos­sain muu­al­la, voin halu­tes­sa­si lin­kit­tää albu­mii­si Suvus­ton kuva­si­vul­ta. (26. 3. 2016 alkaen kuvil­le ei enää ole omaa sivu­aan suvusto.fissä, vaan vali­kon KUVAT-link­ki vie suo­raan Flickr-kokoelmaan.)

Suvus­to-kokoel­man kuvat on myös mah­dol­lis­ta tila­ta syöt­tee­nä.

Isoisovanhempani Anders (1888–1983) ja Tilma Karoliina Kuosku (1897–1993) lapsineen vuonna 1925

Isoi­so­van­hem­pa­ni Anders (1888–1983) ja Til­ma Karo­lii­na Kuos­ku (1897–1993) lap­si­neen vuon­na 1925.

Vastaa