Vanhoja kuvia

Val­ta­va määrä arvokkai­ta muis­to­ja Suvus­tossa esitel­ly­istä suvuista on tal­lessa van­hoina val­okuvina, joista luul­tavasti vas­ta pieni osa on pelastet­tu dig­i­taaliseen muo­toon. Vielä pienem­pi osa, yhteen­sä noin sata kuvaa kah­den eri suvun ark­istoista, on nyt koot­tu yhteen Flickr-kokoel­mak­si, jon­ka toivon jatkos­sa täy­den­tyvän talkoovoimin.

Jos sin­ul­la siis on skan­nat­tuna van­ho­ja kuvia, jot­ka liit­tyvät johonkin tääl­lä julka­is­tu­ista suvuista, ja joiden näkemis­es­tä muutkin voisi­vat ilah­tua, ota reip­paasti yhteyt­tä. Jos olet julkaissut kuvi­asi jo jos­sain muual­la, voin halutes­sasi linkit­tää albu­mi­isi Suvus­ton kuva­sivul­ta. (26. 3. 2016 alka­en kuville ei enää ole omaa sivuaan suvusto.fissä, vaan valikon KUVAT-link­ki vie suo­raan Flickr-kokoel­maan.)

Suvus­to-kokoel­man kuvat on myös mah­dol­lista tila­ta syöt­teenä.

Isoisovanhempani Anders (1888–1983) ja Tilma Karoliina Kuosku (1897–1993) lapsineen vuonna 1925

Isoiso­van­hempani Anders (1888–1983) ja Tilma Karoli­ina Kuosku (1897–1993) lapsi­neen vuon­na 1925.

Vastaa