Hautuumaa: kuvat

Suvuston vanhat kuvat

Olen pois­ta­nut skan­naa­mie­ni van­ho­jen kuvien kokoel­mat Flic­kris­tä ja jul­kais­sut ne uudel­leen Suvus­tos­sa, Piwi­go-nimi­sel­lä itsea­sen­net­ta­val­la alus­tal­la. Piwi­go antaa enem­män mah­dol­li­suuk­sia ulkoa­sun ja toi­min­to­jen rää­tä­löin­tiin ja, mikä paras­ta, ei tyr­ky­tä mainoksia.

Tätä kir­joit­taes­sa­ni vii­des­sä­tois­ta albu­mis­sa on yhteen­sä seit­se­mi­sen­sa­taa kuvaa, ja kovin mones­sa niis­tä on yhä tun­nis­ta­mat­to­mia hen­ki­löi­tä — mm. suu­rin osa alla posee­raa­vas­ta vyö­ry­tys­po­ru­kas­ta. Tun­nis­tuk­sia voi lähet­tää säh­kö­pos­til­la osoit­tee­seen janne.uusitalo [at] suvusto.fi tai kom­men­toi­mal­la kuvia.

Vyörytys

Pelkosenniemen uusi hautuumaa

Suvus­ton hau­ta­ku­vas­to on tänään päi­vit­ty­nyt noin kol­mel­la­sa­dal­la uudel­la kuval­la. Suu­rin osa on otet­tu vii­me vii­kon­lop­pu­na Sodan­ky­län van­hal­la ja uudel­la hau­tuu­maal­la, mut­ta päi­vi­tys tuo täy­den­nys­tä myös Savu­kos­ken ja Pel­ko­sen­nie­men kuviin. Koko­naan uute­na aineis­to­na muka­na on nyt myös Pel­ko­sen­nie­men uusin hau­tuu­maa.

Rovaniemen, Unarin ja Vuojärven hautuumaat

Kaik­ki Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan nel­jä hau­tuu­maa­ta ovat nyt muka­na Suvus­ton hau­ta­ki­vi­ku­va­blo­gis­sa. Una­rin ja Vuo­jär­ven hau­tuu­mail­ta on jul­kais­tu noin 450 kuvaa, joi­den toi­von ole­van läh­de­ai­neis­to­na hyö­dyk­si kai­kil­le sodan­ky­lä­läi­siä suku­ja tut­ki­vil­le. Myös Suo­men suku­tut­ki­mus­seu­ran hau­ta­tie­to­kan­taan 2003 kuvat­tu­ja Rova­nie­men hau­ta­ki­viä voi nyt sela­ta Suvus­ton kaut­ta, mut­ta suo­sit­te­len sil­ti läm­pi­mäs­ti alku­pe­räis­tä pal­ve­lua, joka tar­jo­aa etsi­väl­le mui­ta­kin hakueh­to­ja kuin sukunimen.

Lisää hautakivikuvia

Vii­me loka­kuus­sa Suvus­tos­sa jul­kais­tu hau­ta­ki­vi­ku­va­blo­gi on täy­den­ty­nyt 150 uudel­la kuval­la Pel­ko­sen­nie­men ja Savu­kos­ken hau­tuu­mail­ta. Esil­lä ovat nyt myös Pel­ko­sen­nie­men san­ka­ri­vai­na­jien hau­ta­ki­vet, jois­ta aika ja jänik­set ovat häi­vyt­tä­neet mon­ta nimeä ja päi­vä­mää­rää lähes näky­mät­tö­miin. Onnek­si samat tie­dot ja pal­jon muu­ta­kin voi tar­kis­taa arkis­to­lai­tok­sen ansiok­kaas­ta tie­to­kan­nas­ta Suo­men sodis­sa 1939–1945 menehtyneistä.

Hautakivikuvia

Selma Uusitalo e. Räisänen (1902–1987)Suvus­tos­sa avau­tuu tänään osio, jos­ta toi­von ole­van iloa alkuun aina­kin koil­lis­lap­pi­lai­sia suku­ja tut­ki­vil­le. Olem­me valo­ku­vaa­ja-suku­tut­ki­ja Rai­ja Suo­pa­jär­ven kans­sa vuo­des­ta 2005 kolun­neet koti­seu­tum­me hau­tuu­mai­ta kame­ra kädes­sä ja kerän­neet liki kuu­den tuhan­nen kuvan läh­de­ai­neis­ton, joka oli­si sää­li jät­tää pölyt­ty­mään vain omiin arkis­toi­him­me. Tie­to­suo­ja­lau­ta­kun­nan taan­nois­ta mää­räys­tä säi­käh­tä­nee­nä joku oli­si ehkä niin teh­nyt, vaik­ka kor­keam­pi oikeus­as­te myö­hem­min kumo­si­kin tuon oudon lin­jan­ve­don, jol­la vai­na­jia yri­tet­tiin saat­taa hen­ki­lö­tie­to­suo­ja­lain pii­riin. (Toi­sen uuti­sen alku­pe­räis­läh­de on mak­su­muu­rin takana.)

Tar­joan Hau­dat-kuva­blo­gia­ni alus­tak­si myös mui­den tut­ki­joi­den vas­taa­vil­le kokoel­mil­le. Kuvat saa­vat olla mis­tä päin Suo­mea tahan­sa, eikä albu­min for­maa­tin­kaan suh­teen ole niin nuu­kaa, kun­han tie­dos­to­ni­met ja suku­ni­met on taval­la tai toi­sel­la yhdis­tet­ty val­miik­si ja kuvaus­het­ki (aika­lei­ma) tal­lel­la kuvan metatiedoissa.

Vanhoja kuvia

Val­ta­va mää­rä arvok­kai­ta muis­to­ja Suvus­tos­sa esi­tel­lyis­tä suvuis­ta on tal­les­sa van­hoi­na valo­ku­vi­na, jois­ta luul­ta­vas­ti vas­ta pie­ni osa on pelas­tet­tu digi­taa­li­seen muo­toon. Vie­lä pie­nem­pi osa, yhteen­sä noin sata kuvaa kah­den eri suvun arkis­tois­ta, on nyt koot­tu yhteen Flickr-kokoel­mak­si, jon­ka toi­von jat­kos­sa täy­den­ty­vän talkoovoimin.

Jos sinul­la siis on skan­nat­tu­na van­ho­ja kuvia, jot­ka liit­ty­vät johon­kin tääl­lä jul­kais­tuis­ta suvuis­ta, ja joi­den näke­mi­ses­tä muut­kin voi­si­vat ilah­tua, ota reip­paas­ti yhteyt­tä. Jos olet jul­kais­sut kuvia­si jo jos­sain muu­al­la, voin halu­tes­sa­si lin­kit­tää albu­mii­si Suvus­ton kuva­si­vul­ta. (26. 3. 2016 alkaen kuvil­le ei enää ole omaa sivu­aan suvusto.fissä, vaan vali­kon KUVAT-link­ki vie suo­raan Flickr-kokoelmaan.)

Suvus­to-kokoel­man kuvat on myös mah­dol­lis­ta tila­ta syöt­tee­nä.

Isoisovanhempani Anders (1888–1983) ja Tilma Karoliina Kuosku (1897–1993) lapsineen vuonna 1925

Isoi­so­van­hem­pa­ni Anders (1888–1983) ja Til­ma Karo­lii­na Kuos­ku (1897–1993) lap­si­neen vuon­na 1925.