Hautuumaa: kuvat

Suvuston vanhat kuvat

Olen pois­tanut skan­naa­mieni vanhojen kuvien kokoelmat Flic­kristä ja julkaissut ne uudel­leen Suvus­tossa, Piwigo-nimi­sellä itsea­sen­net­ta­valla alus­talla. Piwigo antaa enemmän mahdol­li­suuksia ulkoasun ja toimin­tojen räätä­löin­tiin ja, mikä parasta, ei tyrkytä mainoksia.

Tätä kirjoit­taes­sani viides­sä­toista albu­missa on yhteensä seit­se­mi­sen­sataa kuvaa, ja kovin monessa niistä on yhä tunnis­ta­mat­tomia henki­löitä — mm. suurin osa alla posee­raa­vasta vyöry­tys­po­ru­kasta. Tunnis­tuksia voi lähettää sähkö­pos­tilla osoit­tee­seen janne.uusitalo [at] suvusto.fi tai kommen­toi­malla kuvia.

Vyörytys

Rovaniemen, Unarin ja Vuojärven hautuumaat

Kaikki Sodan­kylän seura­kunnan neljä hautuu­maata ovat nyt mukana Suvuston hauta­ki­vi­ku­va­blo­gissa. Unarin ja Vuojärven hautuu­mailta on julkaistu noin 450 kuvaa, joiden toivon olevan lähde­ai­neis­tona hyödyksi kaikille sodan­ky­lä­läisiä sukuja tutki­ville. Myös Suomen suku­tut­ki­mus­seuran hauta­tie­to­kan­taan 2003 kuvat­tuja Rova­niemen hauta­kiviä voi nyt selata Suvuston kautta, mutta suosit­telen silti lämpi­mästi alku­pe­räistä palvelua, joka tarjoaa etsi­välle muitakin hakueh­toja kuin suku­nimen.

Lisää hautakivikuvia

Viime loka­kuussa Suvus­tossa julkaistu hauta­ki­vi­ku­va­blogi on täyden­tynyt 150 uudella kuvalla Pelko­sen­niemen ja Savu­kosken hautuu­mailta. Esillä ovat nyt myös Pelko­sen­niemen sanka­ri­vai­na­jien hauta­kivet, joista aika ja jänikset ovat häivyt­tä­neet monta nimeä ja päivä­määrää lähes näky­mät­tö­miin. Onneksi samat tiedot ja paljon muutakin voi tarkistaa arkis­to­lai­toksen ansiok­kaasta tieto­kan­nasta Suomen sodissa 1939–1945 meneh­ty­neistä.

Hautakivikuvia

Selma Uusitalo e. Räisänen (1902–1987)Suvus­tossa avautuu tänään osio, josta toivon olevan iloa alkuun ainakin koil­lis­lap­pi­laisia sukuja tutki­ville. Olemme valo­ku­vaaja-suku­tut­kija Raija Suopa­järven kanssa vuodesta 2005 kolun­neet koti­seu­tumme hautuu­maita kamera kädessä ja kerän­neet liki kuuden tuhannen kuvan lähde­ai­neiston, joka olisi sääli jättää pölyt­ty­mään vain omiin arkis­toi­himme. Tieto­suo­ja­lau­ta­kunnan taan­noista määräystä säikäh­tä­neenä joku olisi ehkä niin tehnyt, vaikka korkeampi oikeus­aste myöhemmin kumo­sikin tuon oudon linjan­vedon, jolla vainajia yritet­tiin saattaa henki­lö­tie­to­suo­ja­lain piiriin. (Toisen uutisen alku­pe­räis­lähde on maksu­muurin takana.)

Tarjoan Haudat-kuva­blo­giani alus­taksi myös muiden tutki­joiden vastaa­ville kokoel­mille. Kuvat saavat olla mistä päin Suomea tahansa, eikä albumin formaa­tin­kaan suhteen ole niin nuukaa, kunhan tiedos­to­nimet ja suku­nimet on tavalla tai toisella yhdis­tetty valmiiksi ja kuvaus­hetki (aika­leima) tallella kuvan meta­tie­doissa.

Vanhoja kuvia

Valtava määrä arvok­kaita muis­toja Suvus­tossa esitel­lyistä suvuista on tallessa vanhoina valo­ku­vina, joista luul­ta­vasti vasta pieni osa on pelas­tettu digi­taa­li­seen muotoon. Vielä pienempi osa, yhteensä noin sata kuvaa kahden eri suvun arkis­toista, on nyt koottu yhteen Flickr-kokoel­maksi, jonka toivon jatkossa täyden­tyvän talkoo­voimin.

Jos sinulla siis on skan­nat­tuna vanhoja kuvia, jotka liit­tyvät johonkin täällä julkais­tuista suvuista, ja joiden näke­mi­sestä muutkin voisivat ilahtua, ota reip­paasti yhteyttä. Jos olet julkaissut kuviasi jo jossain muualla, voin halu­tes­sasi linkittää albu­miisi Suvuston kuva­si­vulta. (26. 3. 2016 alkaen kuville ei enää ole omaa sivuaan suvusto.fissä, vaan valikon KUVAT-linkki vie suoraan Flickr-kokoel­maan.)

Suvusto-kokoelman kuvat on myös mahdol­lista tilata syöt­teenä.

Isoisovanhempani Anders (1888–1983) ja Tilma Karoliina Kuosku (1897–1993) lapsineen vuonna 1925

Isoi­so­van­hem­pani Anders (1888–1983) ja Tilma Karo­liina Kuosku (1897–1993) lapsi­neen vuonna 1925.