Hautuumaa: kuvat

Rovaniemen, Unarin ja Vuojärven hautuumaat

Kaik­ki Sodankylän seu­rakun­nan neljä hau­tu­umaa­ta ovat nyt mukana Suvus­ton hau­takivikuvablo­gis­sa. Unar­in ja Vuo­jär­ven hau­tu­umail­ta on julka­istu noin 450 kuvaa, joiden toivon ole­van lähdeaineis­tona hyödyk­si kaikille sodankyläläisiä suku­ja tutkiville. Myös Suomen suku­tutkimusseu­ran hau­tati­etokan­taan 2003 kuvat­tu­ja Rovaniemen hau­takiviä voi nyt sela­ta Suvus­ton kaut­ta, mut­ta suosit­te­len silti lämpimästi alku­peräistä palvelua, joka tar­joaa etsivälle muitakin hakue­hto­ja kuin suku­ni­men.

Lisää hautakivikuvia

Viime lokaku­us­sa Suvus­tossa julka­istu hau­takivikuvablo­gi on täy­den­tynyt 150 uudel­la kuval­la Pelkosen­niemen ja Savukosken hau­tu­umail­ta. Esil­lä ovat nyt myös Pelkosen­niemen sankari­vaina­jien hau­takivet, joista aika ja jänikset ovat häivyt­täneet mon­ta nimeä ja päivämäärää läh­es näkymät­tömi­in. Onnek­si samat tiedot ja paljon muu­takin voi tark­istaa ark­isto­laitok­sen ansiokkaas­ta tietokan­nas­ta Suomen sodis­sa 1939–1945 mene­htyneistä.

Hautakivikuvia

Selma Uusitalo e. Räisänen (1902–1987)Suvus­tossa avau­tuu tänään osio, jos­ta toivon ole­van iloa alku­un ainakin koil­lis­lap­pi­laisia suku­ja tutkiville. Olemme val­oku­vaa­ja-suku­tutk­i­ja Rai­ja Suopa­jär­ven kanssa vuodes­ta 2005 kol­un­neet kotiseu­tumme hau­tu­umai­ta kam­era kädessä ja kerän­neet liki kuu­den tuhan­nen kuvan lähdeaineis­ton, joka olisi sääli jät­tää pölyt­tymään vain omi­in ark­istoi­himme. Tieto­suo­jalau­takun­nan taan­noista määräys­tä säikähtäneenä joku olisi ehkä niin tehnyt, vaik­ka korkeampi oikeusaste myöhem­min kumosikin tuon oudon lin­janve­don, jol­la vaina­jia yritet­ti­in saat­taa henkilöti­eto­suo­jalain piiri­in. (Toisen uutisen alku­peräis­lähde on mak­sumuurin takana.)

Tar­joan Hau­dat-kuvablo­giani alus­tak­si myös muiden tutk­i­joiden vas­taav­ille kokoelmille. Kuvat saa­vat olla mis­tä päin Suomea tahansa, eikä albu­min for­maatinkaan suh­teen ole niin nuukaa, kun­han tiedos­tonimet ja suku­nimet on taval­la tai toisel­la yhdis­tet­ty valmi­ik­si ja kuvaushet­ki (aikaleima) tal­lel­la kuvan metatiedois­sa.

Vanhoja kuvia

Val­ta­va määrä arvokkai­ta muis­to­ja Suvus­tossa esitel­ly­istä suvuista on tal­lessa van­hoina val­okuvina, joista luul­tavasti vas­ta pieni osa on pelastet­tu dig­i­taaliseen muo­toon. Vielä pienem­pi osa, yhteen­sä noin sata kuvaa kah­den eri suvun ark­istoista, on nyt koot­tu yhteen Flickr-kokoel­mak­si, jon­ka toivon jatkos­sa täy­den­tyvän talkoovoimin.

Jos sin­ul­la siis on skan­nat­tuna van­ho­ja kuvia, jot­ka liit­tyvät johonkin tääl­lä julka­is­tu­ista suvuista, ja joiden näkemis­es­tä muutkin voisi­vat ilah­tua, ota reip­paasti yhteyt­tä. Jos olet julkaissut kuvi­asi jo jos­sain muual­la, voin halutes­sasi linkit­tää albu­mi­isi Suvus­ton kuva­sivul­ta. (26. 3. 2016 alka­en kuville ei enää ole omaa sivuaan suvusto.fissä, vaan valikon KUVAT-link­ki vie suo­raan Flickr-kokoel­maan.)

Suvus­to-kokoel­man kuvat on myös mah­dol­lista tila­ta syöt­teenä.

Isoisovanhempani Anders (1888–1983) ja Tilma Karoliina Kuosku (1897–1993) lapsineen vuonna 1925

Isoiso­van­hempani Anders (1888–1983) ja Tilma Karoli­ina Kuosku (1897–1993) lapsi­neen vuon­na 1925.