Hautuumaa: meta

Palvelukatkos ja SSL-salaus

Suvus­to oli viime viikol­la muu­ta­man päivän tavoit­ta­mat­tomis­sa, mis­tä pahoit­telu­ni. Kävi­jöitä oli maalisku­us­sa niin paljon, että palvelun­tar­joa­jan aset­ta­ma liiken­neki­in­tiö ylit­tyi, ja suku­luet­teloiden sijaan suvusto.fi näyt­ti vain tylyn viestin ”Band­width Lim­it Exceed­ed”. Tästä syys­tä siirsin sivus­toni lop­pu­vi­ikos­ta toisen tar­joa­jan palve­limille, joil­la moisia kiin­tiöitä ei tun­neta, ja joka toi mukanaan toisenkin paran­nuk­sen: kaik­ki sivus­ton osoit­teet ovat nyt https-alkuisia, eli liikenne kul­kee SSL-ser­ti­fikaatil­la tur­vat­tua yhteyt­tä pitkin.

Sukujanne osaksi Suvustoa

Entisen Suur-Sodankylän suku­ja esitelleen Suku­janne-sivus­ton sisältö on muut­tanut Suvus­toon heinäku­us­sa 2014. Jos sin­ul­la on ollut käyt­täjä­tun­nus ja salasana Suku­jan­neen, olet äsket­täin saanut sähkö­pos­titse ohjeet Suvus­toon kir­jau­tu­mista varten. Van­ha tun­nus ja salasana eivät siis enää kel­paa! Jos omi­s­tat sel­l­aiset mut­ta et ole saanut sähkö­pos­tia, osoit­teesi on luul­tavasti vai­h­tunut sit­ten viime yhtey­den­pidon. Voit ker­toa uuden osoit­teesi jät­tämäl­lä viestin.

Suvus­to tuo paran­nuk­sen Suku­jan­nes­sa aiem­min julka­istu­jen tutkimusten henkilöti­eto­suo­jaan kahdel­lakin eri tasol­la. Kuten tähänkin asti, elävien suku­lais­ten­sa tieto­jen näkem­i­nen edel­lyt­tää sisäänkir­jau­tu­mista, mut­ta nyt tuo suku­laisu­us on rajat­tu yhteis­ten iso­van­hempi­en jälkeläisi­in puolisoi­neen. Toinen paran­nus on, että Suvus­ton käyt­täjien salasanat salakir­joite­taan tietokan­taan siten, etteivät ne mah­dol­lisen tieto­mur­ronkaan sattues­sa pal­jas­tu.

Suvusto avattu

Suvus­to on sivus­to suku­tutkimuk­sen har­ras­ta­jille, jot­ka halu­a­vat jakaa sukupu­un­sa inter­netis­sä ilmaisek­si ja ilman palvelin­ti­lan tai verkko­tun­nuk­sen varaamisen vaivaa. Palvelu on vielä kehit­teil­lä ja etsii nyt ennakkolu­u­lot­to­mia testikäyt­täjiä. Jos olet kiin­nos­tunut kokeile­maan Suvus­tossa julkaisemista ensim­mäis­ten joukos­sa ja varaa­maan käyt­töösi suvusto.fi-alkuisen osoit­teen, ota yhteyt­tä.

Suvus­to on tarkoitet­tu julka­isu­alus­tak­si, ei kor­vaa­maan itsenäisiä suku­tutkimu­so­hjelmis­to­ja. Se ei myöskään pai­ni samas­sa sar­jas­sa Genin tai Ances­tryn kaltais­ten kau­pal­lis­ten jät­tien kanssa. Suvus­ton idea on tar­jo­ta har­rasteli­ja­suku­tutk­i­jalle, jolle omien verkko­sivu­jen pystyt­tämi­nen on liian kova urak­ka, mah­dol­lisu­us saat­taa työn­sä tulok­set muidenkin saataville — hel­posti, ilmaisek­si ja suomek­si.

Suvus­to avau­tuu viiden­toista koil­lis­lap­pi­laisen suvun voimin, joi­ta sivus­ton ylläpitäjä itse tutkii. Sup­pea maanti­eteelli­nen levin­neisyys johtuu vain otok­sen epäsat­un­naisu­ud­es­ta: palvelu­un kel­paa­vat yhtä lail­la muidenkin seu­tu­jen suvut.