Hautuumaa: meta

Suvuston vanhat kuvat

Olen pois­ta­nut skan­naa­mie­ni van­ho­jen kuvien kokoel­mat Flic­kris­tä ja jul­kais­sut ne uudel­leen Suvus­tos­sa, Piwi­go-nimi­sel­lä itsea­sen­net­ta­val­la alus­tal­la. Piwi­go antaa enem­män mah­dol­li­suuk­sia ulkoa­sun ja toi­min­to­jen rää­tä­löin­tiin ja, mikä paras­ta, ei tyr­ky­tä mainoksia.

Tätä kir­joit­taes­sa­ni vii­des­sä­tois­ta albu­mis­sa on yhteen­sä seit­se­mi­sen­sa­taa kuvaa, ja kovin mones­sa niis­tä on yhä tun­nis­ta­mat­to­mia hen­ki­löi­tä — mm. suu­rin osa alla posee­raa­vas­ta vyö­ry­tys­po­ru­kas­ta. Tun­nis­tuk­sia voi lähet­tää säh­kö­pos­til­la osoit­tee­seen janne.uusitalo [at] suvusto.fi tai kom­men­toi­mal­la kuvia.

Vyörytys

Palvelukatkos ja SSL-salaus

Suvus­to oli vii­me vii­kol­la muu­ta­man päi­vän tavoit­ta­mat­to­mis­sa, mis­tä pahoit­te­lu­ni. Kävi­jöi­tä oli maa­lis­kuus­sa niin pal­jon, että pal­ve­lun­tar­joa­jan aset­ta­ma lii­ken­ne­kiin­tiö ylit­tyi, ja suku­luet­te­loi­den sijaan suvusto.fi näyt­ti vain tylyn vies­tin ”Bandwidth Limit Excee­ded”. Täs­tä syys­tä siir­sin sivus­to­ni lop­pu­vii­kos­ta toi­sen tar­joa­jan pal­ve­li­mil­le, joil­la moi­sia kiin­tiöi­tä ei tun­ne­ta, ja joka toi muka­naan toi­sen­kin paran­nuk­sen: kaik­ki sivus­ton osoit­teet ovat nyt https-alkui­sia, eli lii­ken­ne kul­kee SSL-ser­ti­fi­kaa­til­la tur­vat­tua yhteyt­tä pitkin.

Sukujanne osaksi Suvustoa

Enti­sen Suur-Sodan­ky­län suku­ja esi­tel­leen Suku­jan­ne-sivus­ton sisäl­tö on muut­ta­nut Suvus­toon hei­nä­kuus­sa 2014. Jos sinul­la on ollut käyt­tä­jä­tun­nus ja sala­sa­na Suku­jan­neen, olet äsket­täin saa­nut säh­kö­pos­tit­se ohjeet Suvus­toon kir­jau­tu­mis­ta var­ten. Van­ha tun­nus ja sala­sa­na eivät siis enää kel­paa! Jos omis­tat sel­lai­set mut­ta et ole saa­nut säh­kö­pos­tia, osoit­tee­si on luul­ta­vas­ti vaih­tu­nut sit­ten vii­me yhtey­den­pi­don. Voit ker­toa uuden osoit­tee­si jät­tä­mäl­lä vies­tin.

Suvus­to tuo paran­nuk­sen Suku­jan­nes­sa aiem­min jul­kais­tu­jen tut­ki­mus­ten hen­ki­lö­tie­to­suo­jaan kah­del­la­kin eri tasol­la. Kuten tähän­kin asti, elä­vien suku­lais­ten­sa tie­to­jen näke­mi­nen edel­lyt­tää sisään­kir­jau­tu­mis­ta, mut­ta nyt tuo suku­lai­suus on rajat­tu yhteis­ten iso­van­hem­pien jäl­ke­läi­siin puo­li­soi­neen. Toi­nen paran­nus on, että Suvus­ton käyt­tä­jien sala­sa­nat sala­kir­joi­te­taan tie­to­kan­taan siten, ettei­vät ne mah­dol­li­sen tie­to­mur­ron­kaan sat­tues­sa paljastu.

Suvusto avattu

Suvus­to on sivus­to suku­tut­ki­muk­sen har­ras­ta­jil­le, jot­ka halua­vat jakaa suku­puun­sa inter­ne­tis­sä ilmai­sek­si ja ilman pal­ve­lin­ti­lan tai verk­ko­tun­nuk­sen varaa­mi­sen vai­vaa. Pal­ve­lu on vie­lä kehit­teil­lä ja etsii nyt ennak­ko­luu­lot­to­mia tes­ti­käyt­tä­jiä. Jos olet kiin­nos­tu­nut kokei­le­maan Suvus­tos­sa jul­kai­se­mis­ta ensim­mäis­ten jou­kos­sa ja varaa­maan käyt­töö­si suvusto.fi-alkuisen osoit­teen, ota yhteyt­tä.

Suvus­to on tar­koi­tet­tu jul­kai­sua­lus­tak­si, ei kor­vaa­maan itse­näi­siä suku­tut­ki­mus­oh­jel­mis­to­ja. Se ei myös­kään pai­ni samas­sa sar­jas­sa Genin tai Ance­stryn kal­tais­ten kau­pal­lis­ten jät­tien kans­sa. Suvus­ton idea on tar­jo­ta har­ras­te­li­ja­su­ku­tut­ki­jal­le, jol­le omien verk­ko­si­vu­jen pys­tyt­tä­mi­nen on lii­an kova urak­ka, mah­dol­li­suus saat­taa työn­sä tulok­set mui­den­kin saa­ta­vil­le — hel­pos­ti, ilmai­sek­si ja suomeksi.

Suvus­to avau­tuu vii­den­tois­ta koil­lis­lap­pi­lai­sen suvun voi­min, joi­ta sivus­ton yllä­pi­tä­jä itse tut­kii. Sup­pea maan­tie­teel­li­nen levin­nei­syys joh­tuu vain otok­sen epä­sa­tun­nai­suu­des­ta: pal­ve­luun kel­paa­vat yhtä lail­la mui­den­kin seu­tu­jen suvut.