Hautuumaa: meta

Suvuston vanhat kuvat

Olen pois­tanut skan­naa­mieni vanhojen kuvien kokoelmat Flic­kristä ja julkaissut ne uudel­leen Suvus­tossa, Piwigo-nimi­sellä itsea­sen­net­ta­valla alus­talla. Piwigo antaa enemmän mahdol­li­suuksia ulkoasun ja toimin­tojen räätä­löin­tiin ja, mikä parasta, ei tyrkytä mainoksia.

Tätä kirjoit­taes­sani viides­sä­toista albu­missa on yhteensä seit­se­mi­sen­sataa kuvaa, ja kovin monessa niistä on yhä tunnis­ta­mat­tomia henki­löitä — mm. suurin osa alla posee­raa­vasta vyöry­tys­po­ru­kasta. Tunnis­tuksia voi lähettää sähkö­pos­tilla osoit­tee­seen janne.uusitalo [at] suvusto.fi tai kommen­toi­malla kuvia.

Vyörytys

Palvelukatkos ja SSL-salaus

Suvusto oli viime viikolla muutaman päivän tavoit­ta­mat­to­missa, mistä pahoit­te­luni. Kävi­jöitä oli maalis­kuussa niin paljon, että palve­lun­tar­joajan aset­tama liiken­ne­kiintiö ylittyi, ja suku­luet­te­loiden sijaan suvusto.fi näytti vain tylyn viestin ”Bandwidth Limit Exceeded”. Tästä syystä siirsin sivus­toni loppu­vii­kosta toisen tarjoajan palve­li­mille, joilla moisia kiin­tiöitä ei tunneta, ja joka toi muka­naan toisenkin paran­nuksen: kaikki sivuston osoit­teet ovat nyt https-alkuisia, eli liikenne kulkee SSL-serti­fi­kaa­tilla turvattua yhteyttä pitkin.

Sukujanne osaksi Suvustoa

Entisen Suur-Sodan­kylän sukuja esitel­leen Suku­janne-sivuston sisältö on muut­tanut Suvus­toon heinä­kuussa 2014. Jos sinulla on ollut käyt­tä­jä­tunnus ja sala­sana Suku­jan­neen, olet äsket­täin saanut sähkö­pos­titse ohjeet Suvus­toon kirjau­tu­mista varten. Vanha tunnus ja sala­sana eivät siis enää kelpaa! Jos omistat sellaiset mutta et ole saanut sähkö­postia, osoit­teesi on luul­ta­vasti vaih­tunut sitten viime yhtey­den­pidon. Voit kertoa uuden osoit­teesi jättä­mällä viestin.

Suvusto tuo paran­nuksen Suku­jan­nessa aiemmin julkais­tujen tutki­musten henki­lö­tie­to­suo­jaan kahdel­lakin eri tasolla. Kuten tähänkin asti, elävien suku­lais­tensa tietojen näke­minen edel­lyttää sisään­kir­jau­tu­mista, mutta nyt tuo suku­lai­suus on rajattu yhteisten isovan­hem­pien jälke­läi­siin puoli­soi­neen. Toinen parannus on, että Suvuston käyt­tä­jien sala­sanat sala­kir­joi­te­taan tieto­kan­taan siten, etteivät ne mahdol­lisen tieto­mur­ron­kaan sattuessa paljastu.

Suvusto avattu

Suvusto on sivusto suku­tut­ki­muksen harras­ta­jille, jotka haluavat jakaa suku­puunsa inter­ne­tissä ilmai­seksi ja ilman palve­lin­tilan tai verk­ko­tun­nuksen varaa­misen vaivaa. Palvelu on vielä kehit­teillä ja etsii nyt ennak­ko­luu­lot­tomia testi­käyt­täjiä. Jos olet kiin­nos­tunut kokei­le­maan Suvus­tossa julkai­se­mista ensim­mäisten joukossa ja varaa­maan käyt­töösi suvusto.fi-alkuisen osoit­teen, ota yhteyttä.

Suvusto on tarkoi­tettu julkai­sua­lus­taksi, ei korvaa­maan itse­näisiä suku­tut­ki­mus­oh­jel­mis­toja. Se ei myös­kään paini samassa sarjassa Genin tai Ance­stryn kaltaisten kaupal­listen jättien kanssa. Suvuston idea on tarjota harras­te­li­ja­su­ku­tut­ki­jalle, jolle omien verk­ko­si­vujen pystyt­tä­minen on liian kova urakka, mahdol­li­suus saattaa työnsä tulokset muidenkin saata­ville — helposti, ilmai­seksi ja suomeksi.

Suvusto avautuu viiden­toista koil­lis­lap­pi­laisen suvun voimin, joita sivuston yllä­pi­täjä itse tutkii. Suppea maan­tie­teel­linen levin­nei­syys johtuu vain otoksen epäsa­tun­nai­suu­desta: palve­luun kelpaavat yhtä lailla muidenkin seutujen suvut.