Palvelukatkos ja SSL-salaus

Suvus­to oli vii­me vii­kol­la muu­ta­man päi­vän tavoit­ta­mat­to­mis­sa, mis­tä pahoit­te­lu­ni. Kävi­jöi­tä oli maa­lis­kuus­sa niin pal­jon, että pal­ve­lun­tar­joa­jan aset­ta­ma lii­ken­ne­kiin­tiö ylit­tyi, ja suku­luet­te­loi­den sijaan suvusto.fi näyt­ti vain tylyn vies­tin ”Bandwidth Limit Excee­ded”. Täs­tä syys­tä siir­sin sivus­to­ni lop­pu­vii­kos­ta toi­sen tar­joa­jan pal­ve­li­mil­le, joil­la moi­sia kiin­tiöi­tä ei tun­ne­ta, ja joka toi muka­naan toi­sen­kin paran­nuk­sen: kaik­ki sivus­ton osoit­teet ovat nyt https-alkui­sia, eli lii­ken­ne kul­kee SSL-ser­ti­fi­kaa­til­la tur­vat­tua yhteyt­tä pitkin.

Vastaa