Arkistot kuukauden mukaan: heinäkuu 2014

Vanhoja kuvia

Val­ta­va mää­rä arvok­kai­ta muis­to­ja Suvus­tos­sa esi­tel­lyis­tä suvuis­ta on tal­les­sa van­hoi­na valo­ku­vi­na, jois­ta luul­ta­vas­ti vas­ta pie­ni osa on pelas­tet­tu digi­taa­li­seen muo­toon. Vie­lä pie­nem­pi osa, yhteen­sä noin sata kuvaa kah­den eri suvun arkis­tois­ta, on nyt koot­tu yhteen Flickr-kokoel­mak­si, jon­ka toi­von jat­kos­sa täy­den­ty­vän talkoovoimin.

Jos sinul­la siis on skan­nat­tu­na van­ho­ja kuvia, jot­ka liit­ty­vät johon­kin tääl­lä jul­kais­tuis­ta suvuis­ta, ja joi­den näke­mi­ses­tä muut­kin voi­si­vat ilah­tua, ota reip­paas­ti yhteyt­tä. Jos olet jul­kais­sut kuvia­si jo jos­sain muu­al­la, voin halu­tes­sa­si lin­kit­tää albu­mii­si Suvus­ton kuva­si­vul­ta. (26. 3. 2016 alkaen kuvil­le ei enää ole omaa sivu­aan suvusto.fissä, vaan vali­kon KUVAT-link­ki vie suo­raan Flickr-kokoelmaan.)

Suvus­to-kokoel­man kuvat on myös mah­dol­lis­ta tila­ta syöt­tee­nä.

Isoisovanhempani Anders (1888–1983) ja Tilma Karoliina Kuosku (1897–1993) lapsineen vuonna 1925

Isoi­so­van­hem­pa­ni Anders (1888–1983) ja Til­ma Karo­lii­na Kuos­ku (1897–1993) lap­si­neen vuon­na 1925.

Sukujanne osaksi Suvustoa

Enti­sen Suur-Sodan­ky­län suku­ja esi­tel­leen Suku­jan­ne-sivus­ton sisäl­tö on muut­ta­nut Suvus­toon hei­nä­kuus­sa 2014. Jos sinul­la on ollut käyt­tä­jä­tun­nus ja sala­sa­na Suku­jan­neen, olet äsket­täin saa­nut säh­kö­pos­tit­se ohjeet Suvus­toon kir­jau­tu­mis­ta var­ten. Van­ha tun­nus ja sala­sa­na eivät siis enää kel­paa! Jos omis­tat sel­lai­set mut­ta et ole saa­nut säh­kö­pos­tia, osoit­tee­si on luul­ta­vas­ti vaih­tu­nut sit­ten vii­me yhtey­den­pi­don. Voit ker­toa uuden osoit­tee­si jät­tä­mäl­lä vies­tin.

Suvus­to tuo paran­nuk­sen Suku­jan­nes­sa aiem­min jul­kais­tu­jen tut­ki­mus­ten hen­ki­lö­tie­to­suo­jaan kah­del­la­kin eri tasol­la. Kuten tähän­kin asti, elä­vien suku­lais­ten­sa tie­to­jen näke­mi­nen edel­lyt­tää sisään­kir­jau­tu­mis­ta, mut­ta nyt tuo suku­lai­suus on rajat­tu yhteis­ten iso­van­hem­pien jäl­ke­läi­siin puo­li­soi­neen. Toi­nen paran­nus on, että Suvus­ton käyt­tä­jien sala­sa­nat sala­kir­joi­te­taan tie­to­kan­taan siten, ettei­vät ne mah­dol­li­sen tie­to­mur­ron­kaan sat­tues­sa paljastu.

Suvusto avattu

Suvus­to on sivus­to suku­tut­ki­muk­sen har­ras­ta­jil­le, jot­ka halua­vat jakaa suku­puun­sa inter­ne­tis­sä ilmai­sek­si ja ilman pal­ve­lin­ti­lan tai verk­ko­tun­nuk­sen varaa­mi­sen vai­vaa. Pal­ve­lu on vie­lä kehit­teil­lä ja etsii nyt ennak­ko­luu­lot­to­mia tes­ti­käyt­tä­jiä. Jos olet kiin­nos­tu­nut kokei­le­maan Suvus­tos­sa jul­kai­se­mis­ta ensim­mäis­ten jou­kos­sa ja varaa­maan käyt­töö­si suvusto.fi-alkuisen osoit­teen, ota yhteyt­tä.

Suvus­to on tar­koi­tet­tu jul­kai­sua­lus­tak­si, ei kor­vaa­maan itse­näi­siä suku­tut­ki­mus­oh­jel­mis­to­ja. Se ei myös­kään pai­ni samas­sa sar­jas­sa Genin tai Ance­stryn kal­tais­ten kau­pal­lis­ten jät­tien kans­sa. Suvus­ton idea on tar­jo­ta har­ras­te­li­ja­su­ku­tut­ki­jal­le, jol­le omien verk­ko­si­vu­jen pys­tyt­tä­mi­nen on lii­an kova urak­ka, mah­dol­li­suus saat­taa työn­sä tulok­set mui­den­kin saa­ta­vil­le — hel­pos­ti, ilmai­sek­si ja suomeksi.

Suvus­to avau­tuu vii­den­tois­ta koil­lis­lap­pi­lai­sen suvun voi­min, joi­ta sivus­ton yllä­pi­tä­jä itse tut­kii. Sup­pea maan­tie­teel­li­nen levin­nei­syys joh­tuu vain otok­sen epä­sa­tun­nai­suu­des­ta: pal­ve­luun kel­paa­vat yhtä lail­la mui­den­kin seu­tu­jen suvut.