Ota yhteyttä

Halu­atko rek­isteröi­tyä Suvus­ton käyt­täjäk­si? Jos kuu­lut johonkin sivus­tol­la esitel­ly­istä suvuista, sin­un on rek­isteröidyt­tyäsi ja sisään kir­jaudut­tuasi mah­dol­lista selail­la myös elävien suku­lais­te­si tieto­ja. Oma­toimi­nen rek­isteröi­tymi­nen on täl­lä het­kel­lä pois­sa käytöstä, mut­ta ker­ro allaol­evas­sa viestiken­tässä mah­dol­lisim­man tarkasti, mihin Suvus­ton suvuista kuu­lut ja miten, niin saat kir­jau­tu­miseen tarvit­ta­vat tiedot sähkö­posti­isi 1–2 päivän kulues­sa.

Halu­atko julka­ista sukupu­usi osoit­teessa suvusto.fi? Suvus­to etsii nyt koekäyt­täjik­seen har­rasteli­ja­suku­tutk­i­joi­ta, jot­ka mieliv­ät jakaa tutkimusten­sa tulok­sia inter­netis­sä ilman verkko­tun­nuk­sen ja palvelin­ti­lan varaamisen vaivaa tai kus­tan­nuk­sia. Jätä viesti, jos voisit olla kiin­nos­tunut kokeile­maan palvelua sen valmis­tut­tua.

Voit ottaa yhteyt­tä myös, jos halu­at täy­den­tää tai kor­ja­ta sivus­tol­la jo julka­istu­ja tieto­ja suvus­tasi. Lisäk­si kaiken­lainen yleinen palaute esimerkik­si sivus­ton ulkoa­sus­ta tai toimivu­ud­es­ta on ter­ve­tul­lut­ta. Viestisi lähetetään vain ylläpitäjälle, eikä sitä julka­ista sivus­tol­la.

Ole hyvä ja syötä yhteysti­etosi ja lyhyt viesti alle. Saat vas­tauk­sen niin pian kuin mah­dol­lista