Ota yhteyttä

Haluatko rekis­te­röityä Suvuston käyt­tä­jäksi? Mikäli kuulut johonkin sivus­tolla esitel­lyistä suvuista, sinun on rekis­te­röi­dyt­tyäsi ja sisään kirjau­dut­tuasi mahdol­lista selailla myös elävien suku­lais­tesi tietoja. Omatoi­minen rekis­te­röi­ty­minen ei ole mahdol­lista, mutta jos kerrot allao­le­vassa vies­ti­ken­tässä mahdol­li­simman tarkasti, mihin Suvuston suvuista kuulut ja miten, saat kirjau­tu­mi­seen tarvit­tavat tiedot sähkö­pos­tiisi 1–2 päivän kuluessa.

Haluatko julkaista suku­puusi osoit­teessa suvusto.fi? Suvusto etsii nyt koekäyt­tä­jik­seen harras­te­li­ja­su­ku­tut­ki­joita, jotka mielivät jakaa tutki­mus­tensa tuloksia inter­ne­tissä ilman verk­ko­tun­nuksen ja palve­lin­tilan varaa­misen vaivaa tai kustan­nuksia. Jätä viesti, jos voisit olla kiin­nos­tunut kokei­le­maan palvelua sen valmis­tuttua.

Voit ottaa yhteyttä myös, jos haluat täydentää tai korjata sivus­tolla jo julkais­tuja tietoja suvus­tasi. Lisäksi kaiken­lainen yleinen palaute esimer­kiksi sivuston ulkoa­susta tai toimi­vuu­desta on terve­tul­lutta. Vies­tisi lähe­te­tään vain yllä­pi­tä­jälle, eikä sitä julkaista sivus­tolla.

Please enter your contact details and a short message below and I will try to answer your query as soon as possible.