Ota yhteyttä

Haluat­ko rekis­te­röi­tyä Suvus­ton käyt­tä­jäk­si? Mikä­li kuu­lut johon­kin sivus­tol­la esi­tel­lyis­tä suvuis­ta, sinun on rekis­te­röi­dyt­tyä­si ja sisään kir­jau­dut­tua­si mah­dol­lis­ta selail­la myös elä­vien suku­lais­te­si tie­to­ja. Oma­toi­mi­nen rekis­te­röi­ty­mi­nen ei ole mah­dol­lis­ta, mut­ta jos ker­rot allao­le­vas­sa vies­ti­ken­täs­sä mah­dol­li­sim­man tar­kas­ti, mihin Suvus­ton suvuis­ta kuu­lut ja miten, saat kir­jau­tu­mi­seen tar­vit­ta­vat tie­dot säh­kö­pos­tii­si 1–2 päi­vän kuluessa.

Haluat­ko jul­kais­ta suku­puusi osoit­tees­sa suvusto.fi? Suvus­to etsii nyt koe­käyt­tä­jik­seen har­ras­te­li­ja­su­ku­tut­ki­joi­ta, jot­ka mie­li­vät jakaa tut­ki­mus­ten­sa tulok­sia inter­ne­tis­sä ilman verk­ko­tun­nuk­sen ja pal­ve­lin­ti­lan varaa­mi­sen vai­vaa tai kus­tan­nuk­sia. Jätä vies­ti, jos voi­sit olla kiin­nos­tu­nut kokei­le­maan pal­ve­lua sen valmistuttua.

Voit ottaa yhteyt­tä myös, jos haluat täy­den­tää tai kor­ja­ta sivus­tol­la jo jul­kais­tu­ja tie­to­ja suvus­ta­si. Lisäk­si kai­ken­lai­nen ylei­nen palau­te esi­mer­kik­si sivus­ton ulkoa­sus­ta tai toi­mi­vuu­des­ta on ter­ve­tul­lut­ta. Vies­ti­si lähe­te­tään vain yllä­pi­tä­jäl­le, eikä sitä jul­kais­ta sivustolla.

Plea­se enter your con­tact details and a short mes­sa­ge below and I will try to answer your que­ry as soon as possible.