Jaakkola-Mettiäisen suku

Met­tiäi­nen mai­ni­taan Sodan­ky­län kir­kon­kir­jois­sa var­him­man ker­ran rip­pi­kir­jan 1784–1789 sivul­la 53 talon nime­nä Suvan­non kyläs­sä (Hie­ta­su­van­do). Talon asuk­kaik­si on ensin mer­kit­ty­nä Heik­ki Pekan­poi­ka (Hen­ric Pehrs­son) Halo­nen* (s. 9. 3. 1744) per­hei­neen. Isän­nyys vaih­tuu vuo­si­kym­me­nen lopus­sa: vuo­si­na 1790 ja 1791 Met­tiäi­ses­tä käy­vät ripil­lä isän­tä Tho­mas ja emän­tä Carin, joi­den suku­ni­meä, pat­ro­nyy­mia tai syn­ty­mä­ai­kaa ei ole mai­nit­tu. Rip­pi­kir­jas­sa 1798–1805 ei ole enää mai­nit­tu koko Met­tiäi­sen taloa, mut­ta Hildula-nimisiä on edel­li­sen kah­den sijaan kol­me. Oli­ko tila jaet­tu, vai muut­ti­ko yksi Hil­tusen per­heis­tä ken­ties jo tuol­loin Met­tiäi­seen?

1800-luvulla Met­tiäis­tä ehti­vät joka tapauk­ses­sa vuo­roin isän­nöi­dä aina­kin Mik­ko Tane­lin­poi­ka Hil­tu­nen (1790–1848), Pie­ta­ri Juhon­poi­ka Kaa­ret­kos­ki (1808–1894), Mik­ko Han­nun­poi­ka Aikio­nie­mi (s. 1834) sekä alla läh­tö­hen­ki­lö­nä ole­va Olli Ollin­poi­ka Jaak­ko­la. Kun kukin ajan taval­le uskol­li­se­na otti Met­tiäi­sen myös per­heen­sä suku­ni­mek­si, ja kun vie­lä tilas­ta 1889 loh­kais­tun Simu­nan­kin asuk­kaat omak­sui­vat saman nimen, lie­nee yhteen­sä jopa puo­len­kym­men­tä eri sukua, jois­ta Met­tiäi­siä pol­veu­tuu.

*Kysees­sä on luul­ta­vas­ti sama hen­ki­lö, joka 1812 kuo­lee Hen­rik Pers­son Wär­riö -nimi­se­nä Kemin­ky­läs­sä.

I Olli Met­tiäi­nen e. Jaak­ko­la, s. 3. 3. 1833 Sodan­ky­läs­sä, k. 4. 1. 1896 Sodan­ky­läs­sä. Talol­li­nen Met­tiäi­sen tilal­la Suvan­non kyläs­sä. Van­hem­mat: Olli Jaak­ko­la (s. 1799) ja Val­pu­ri Jaak­ko­la e. Mar­tin (s. 1802).

Puo­li­so, ∞ 17. 7. 1855: Bri­ta Met­tiäi­nen e. Hil­tu­nen, s. 13. 3. 1831 Sodan­ky­läs­sä, k. 3. 3. 1890 Sodan­ky­läs­sä. Van­hem­mat: Pek­ka Hil­tu­nen e. Olli­la (1788–1850) ja Elsa Hil­tu­nen e. Mato­maa (1797–1831). Lap­sia:

 • Susan­na, s. 20. 11. 1854 Sodan­ky­läs­sä, m. 24. 7. 1901 Ame­rik­kaan,
 • Val­pu­ri, s. 26. 6. 1856 Sodan­ky­läs­sä, k. 25. 11. 1926 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Olli, s. 10. 5. 1858 Sodan­ky­läs­sä, k. 13. 9. 1942 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Maria Lii­sa, s. 18. 6. 1861 Sodan­ky­läs­sä, k. 23. 11. 1955 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Simo Kaar­le, s. 15. 2. 1864 Sodan­ky­läs­sä, k. 11. 2. 1934 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Mat­ti Ulrik, s. 14. 2. 1867 Sodan­ky­läs­sä, k. 26. 9. 1930 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Oskar, s. 25. 1. 1870 Sodan­ky­läs­sä, m. 1891 Ame­rik­kaan,
 • Alek­san­te­ri, s. 20. 10. 1872 Sodan­ky­läs­sä, k. 15. 6. 1919 Rova­nie­mel­lä,
 • Arvid, s. 9. 9. 1875 Sodan­ky­läs­sä, k. 21. 10. 1876 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: kah­den lap­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1833 syn­ty­nei­den ja kas­tet­tu­jen luet­te­lo, Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1872–1881 (s. 31), 1881–1891 (s. 93), Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1855 kuu­lu­tet­tu­jen ja vihit­ty­jen luet­te­lo, Saka­ri Koi­vu, Liv Trend­hed (via MyHe­ri­ta­ge), Sep­po Naa­pi­la (via MyHe­ri­ta­ge)

II Susan­na Lei­no­nen e. Met­tiäi­nen (Ollin tytär), s. 20. 11. 1854 Sodan­ky­läs­sä, m. 1876 Nor­jaan, jos­ta 24. 7. 1901 Ame­rik­kaan.

Puo­li­so, ∞ 23. 6. 1878: Johan Gus­tav Lei­no­nen, s. 18. 12. 1856 Kuusa­mos­sa, m. Nor­jaan, jos­ta n. 1888 Ame­rik­kaan. Lap­sia:

 • Sofie Eli­sa­bet, s. 26. 2. 1879 Kii­pe­ris­sä, m. 8. 8. 1899 Ame­rik­kaan,
 • Johan Alfred, s. 16. 6. 1881 Kii­pe­ris­sä, m. 9. 7. 1900 Ame­rik­kaan,
 • Euge­nie Alexan­dra, s. 12. 1. 1884 Kii­pe­ris­sä, k. 23. 10. 1886 Kii­pe­ris­sä,
 • Lau­ra Emi­lie, s. 7. 4. 1886 Kii­pe­ris­sä, m. 24. 7. 1901 Ame­rik­kaan.

Puut­tu­via tie­to­ja: kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka, puo­li­son ja kol­men lap­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Liv Trend­hed (via MyHe­ri­ta­ge), Kuusa­mon seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1857–1866 (s. 259), 1867–1876 (s. 56), Vuo­rei­jan seu­ra­kun­nas­sa 1886 kuol­lei­den ja hau­dat­tu­jen luet­te­lo

II Olli Met­tiäi­nen (Ollin poi­ka), s. 10. 5. 1858 Sodan­ky­läs­sä, k. 13. 9. 1942 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Puo­li­so, ∞ 1. 4. 1888: Maria Kus­taa­va Met­tiäi­nen e. Tor­vi­nen, s. 3. 11. 1859 Sodan­ky­läs­sä, k. 13. 4. 1936 Pel­ko­sen­nie­mel­lä. Lap­sia:

 • Sel­ma, s. 8. 6. 1889 Sodan­ky­läs­sä, k. 8. 11. 1960 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Han­nes, s. 13. 8. 1891 Sodan­ky­läs­sä, k. 8. 11. 1936 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Til­ma Aksii­na, s. 12. 11. 1893 Sodan­ky­läs­sä, k. 1. 6. 1913 Sodan­ky­läs­sä,
 • Vik­tor Vil­jam, s. 28. 3. 1897 Sodan­ky­läs­sä, k. 15. 1. 1985 Sodan­ky­läs­sä,
 • Fan­ny Maria, s. 1. 1. 1900 Sodan­ky­läs­sä, k. 3. 10. 1902 Sodan­ky­läs­sä,
 • Iida Maria, s. 5. 12. 1902 Sodan­ky­läs­sä, k. 2. 10. 1905 Sodan­ky­läs­sä,
 • Ben­ja­min, s. 10. 8. 1905 Sodan­ky­läs­sä, k. 6. 10. 1987 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­ja 1901–1910 (s. 203), Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1913 kuol­lei­den ja hau­dat­tu­jen luet­te­lo, Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan vir­ka­to­dis­tus, hau­ta­ki­vi Pel­ko­sen­nie­men hau­tuu­maal­la

III Sel­ma Kie­mun­ki e. Met­tiäi­nen (Ollin tytär), s. 8. 6. 1889 Sodan­ky­läs­sä, k. 8. 11. 1960 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Puo­li­so, ∞: Kaar­le Jaak­ko Kie­mun­ki e. Arvo­nen, s. 15. 3. 1885 Sodan­ky­läs­sä, k. 29. 12. 1957 Pel­ko­sen­nie­mel­lä. Lap­si:

 • Eevi Mart­ta, s. 6. 9. 1917 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 18. 4. 2002 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­ja 1901–1910 (s. 7–8), hau­ta­ki­vi Pel­ko­sen­nie­men hau­tuu­maal­la, Mar­ko Ala­luusua

III Vik­tor Vil­jam Met­tiäi­nen (Ollin poi­ka), s. 28. 3. 1897 Sodan­ky­läs­sä, k. 15. 1. 1985 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 11. 7. 1936: Iida Ester Met­tiäi­nen e. Heik­ki­nen, s. 28. 8. 1901 Ris­ti­jär­vel­lä, k. 26. 6. 1988 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Olli Ensio, s. 3. 12. 1940 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 8. 12. 2017 Sodan­ky­läs­sä,
 • Hel­mi Aman­da Raa­kel, s. 26. 2. 1942 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 31. 1. 2010 Halms­ta­dis­sa, Ruot­sis­sa,
 • Sep­po Jor­ma, s. 20. 1. 1945 Toho­lam­mil­la, k. 2. 4. 1949 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan vir­ka­to­dis­tus, hau­ta­ki­vi Pel­ko­sen­nie­men hau­tuu­maal­la, Lapin Kan­sa 13. 2. 2010, Pasi Uusi­ta­lo

III Ben­ja­min Met­tiäi­nen (Ollin poi­ka), s. 10. 8. 1905 Sodan­ky­läs­sä, k. 6. 10. 1987 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Puo­li­so, ∞ 19. 9. 1930: Lem­pi Erii­ka Met­tiäi­nen e. Kan­to­la, s. 29. 8. 1905 Sodan­ky­läs­sä, k. 1. 4. 1999 Pel­ko­sen­nie­mel­lä. Lap­sia:

 • Osmo Ante­ro, s. 19. 10. 1931 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 19. 10. 2011 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Oili Mari­ta, s. 10. 4. 1935 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 11. 9. 1996 Kemis­sä.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan vir­ka­to­dis­tus, Pasi Uusi­ta­lo, Kei­jo Perä­ta­lo

IV Osmo Ante­ro Met­tiäi­nen (Ben­ja­mi­nin poi­ka), s. 19. 10. 1931 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 19. 10. 2011 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Puo­li­so, ∞ 28. 6. 1959: Anja Mar­ga­re­ta Met­tiäi­nen e. Raja­la (Eever­tin tytär), s. 1. 4. 1935 Sodan­ky­läs­sä, k. 8. 9. 2021 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Avio­lii­tos­ta ei lap­sia.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan vir­ka­to­dis­tus, Pasi Uusi­ta­lo, Vil­le Hil­tu­nen

II Simo Kaar­le Met­tiäi­nen (Ollin poi­ka), s. 15. 2. 1864 Sodan­ky­läs­sä, k. 11. 2. 1934 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Puo­li­so, ∞ 25. 12. 1883: Heta Kus­taa­va Met­tiäi­nen e. Pyhä­jär­vi, s. 28. 8. 1867 Sodan­ky­läs­sä, k. 8. 8. 1936 Pel­ko­sen­nie­mel­lä. Lap­sia:

 • Kaar­le Sanfrid, s. 26. 5. 1888 Sodan­ky­läs­sä, k. 25. 6. 1965 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Sel­ma Aksii­na, s. 15. 7. 1894 Sodan­ky­läs­sä, k. 4. 3. 1970 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Iida Hen­rii­ka, s. 26. 7. 1896 Sodan­ky­läs­sä, k. 11. 9. 1960 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Eemil Aukus­ti, s. 4. 10. 1898 Sodan­ky­läs­sä, k. 15. 4. 1979 Kemi­jär­vel­lä,
 • Juho Eevert, s. 28. 7. 1901 Sodan­ky­läs­sä, k. 2. 2. 1903 Sodan­ky­läs­sä,
 • Kaleb, s. 7. 11. 1903 Sodan­ky­läs­sä, k. 2. 10. 1992 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Dag­mar, s. 22. 3. 1906 Sodan­ky­läs­sä, k. 19. 7. 1989 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Aina Armii­da, s. 6. 12. 1909 Sodan­ky­läs­sä, k. 8. 7. 1945 Rova­nie­mel­lä.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan vir­ka­to­dis­tus 28. 9. 1995, Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan vir­ka­to­dis­tus, hau­ta­ki­vi Vuos­ti­mon hau­tuu­maal­la, hau­ta­ki­vi Rova­nie­men IV hau­tuu­maal­la

III Kaar­le Sanfrid Met­tiäi­nen (Simon poi­ka), s. 26. 5. 1888 Sodan­ky­läs­sä, k. 25. 6. 1965 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

1. puo­li­so, ∞ 1. 3. 1938: Maria Erii­ka Met­tiäi­nen e. Ter­vo­la, s. 10. 11. 1893 Kemi­jär­vel­lä, k. 14. 7. 1948 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

2. puo­li­so, ∞ 9. 6. 1949: Hil­ma Eli­sa­bet Met­tiäi­nen e. Pyhä­huh­ta e. Kan­to­la, s. 22. 5. 1903 Kemi­jär­vel­lä, k. 5. 11. 1965 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Avio­lii­tois­ta ei lap­sia.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan vir­ka­to­dis­tus, Kemi­jär­ven seu­ra­kun­nas­sa 1893, 1903 syn­ty­nei­den ja kas­tet­tu­jen luet­te­lot

III Sel­ma Aksii­na Pyhä­jär­vi e. Met­tiäi­nen (Simon tytär), s. 15. 7. 1894 Sodan­ky­läs­sä, k. 4. 3. 1970 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Puo­li­so, ∞ 19. 7. 1914: Kaar­le Pyhä­jär­vi, s. 15. 7. 1893 Sodan­ky­läs­sä, k. 27. 2. 1964 Pel­ko­sen­nie­mel­lä. Lap­sia:

 • Aino Maria, s. 8. 5. 1917 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 1. 11. 2004 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Lem­pi Kata­rii­na, s. 28. 8. 1919 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 3. 1. 1944 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Leo Johan­nes, s. 7. 9. 1921 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 5. 8. 1967 Vuon­tis­jär­vel­lä,
 • Toi­ni Hen­rii­ka, s. 13. 4. 1924 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Arvi Eeme­li, s. 1. 6. 1926 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 24. 6. 1990 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Kau­ko, s. 11. 8. 1928 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 18. 4. 1975 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Hel­li Ire­ne, s. 28. 2. 1934 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 21. 8. 2009 Kemi­jär­vel­lä.

Puut­tu­via tie­to­ja: nel­jän­nen lap­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan vir­ka­to­dis­tus, hau­ta­ki­vi Pel­ko­sen­nie­men hau­tuu­maal­la, Lee­na Pyhä­jär­vi, hau­ta­ki­vi Kemi­jär­ven II hau­tuu­maal­la

IV Aino Maria Pyhä­jär­vi (Sel­man tytär), s. 8. 5. 1917 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 1. 11. 2004 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Puo­li­so, ∞: Mat­ti Pyhä­jär­vi, s. 15. 4. 1912 Sodan­ky­läs­sä, k. 29. 3. 1971 Pel­ko­sen­nie­mel­lä. Lap­sia:

 • Nii­lo Armas, s. 23. 10. 1946 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 18. 8. 1983 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan vir­ka­to­dis­tus, Pel­ko­sen­nie­men kun­nan hen­ki­kir­jan aak­ko­sel­li­nen luet­te­lo 1975, hau­ta­ki­vi Pel­ko­sen­nie­men hau­tuu­maal­la

IV Lem­pi Kata­rii­na Pyhä­jär­vi (Sel­man tytär), s. 28. 8. 1919 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 3. 1. 1944 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Puo­li­so, ∞: Johan­nes Ilma­ri Pyhä­jär­vi, s. 10. 3. 1914 Sodan­ky­läs­sä, kaa­tui 11. 7. 1941 Kel­sin­käi­ses­sä. Lap­sia:

 • Tert­tu Tuu­lik­ki, s. 29. 10. 1939 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 14. 11. 1939 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Tais­to Johan­nes, s. 7. 7. 1941 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 22. 8. 1941 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan vir­ka­to­dis­tus

IV Toi­ni Hen­rii­ka Kos­ki­nen e. Pyhä­jär­vi (Sel­man tytär), s. 13. 4. 1924 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Puo­li­so, ∞ 1. 7. 1946: Veik­ko August Kos­ki­nen, s. 30. 7. 1920.

Puut­tu­via tie­to­ja: kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka, puo­li­son syn­nyin­paik­ka, kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka, mah­dol­li­set lap­set.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan vir­ka­to­dis­tus, Lee­na P (via MyHe­ri­ta­ge)

III Iida Hen­rii­ka Pyhä­jär­vi e. Met­tiäi­nen (Simon tytär), s. 26. 7. 1896 Sodan­ky­läs­sä, k. 11. 9. 1960 Pel­ko­sen­nie­mel­lä. Lap­si:

 • Johan­nes, s. 11. 7. 1915 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 10. 3. 1918: Matias Alek­san­te­ri Pyhä­jär­vi, s. 11. 1. 1896 Sodan­ky­läs­sä, k. 12. 12. 1971 Pel­ko­sen­nie­mel­lä. Lap­sia:

 • Eevi, s. 9. 9. 1918 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Toi­vo Alek­san­te­ri, s. 12. 6. 1920 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 18. 11. 2013 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Onni August, s. 8. 5. 1922 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 9. 10. 2016 Rova­nie­mel­lä,
 • Enne, s. 13. 2. 1924 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Väi­nö, s. 10. 4. 1926 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Eeme­li, s. 28. 11. 1928 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 19. 9. 1979 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Rei­no Matias, s. 23. 4. 1931 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 5. 3. 1945 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Aune Annik­ki, s. 15. 1. 1934 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Bert­ta Hel­le­vi, s. 20. 4. 1936 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Oiva Ante­ro, s. 12. 4. 1939 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 5. 5. 2019 Rova­nie­mel­lä.

Puut­tu­via tie­to­ja: kuu­den lap­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan vir­ka­to­dis­tus, hau­ta­ki­vi Pel­ko­sen­nie­men hau­tuu­maal­la, Lapin Kan­sa 29. 10. 2016, Koti-Lappi 31. 5. 2019, Vil­le Hil­tu­nen

IV Toi­vo Alek­san­te­ri Pyhä­jär­vi (Iidan poi­ka), s. 12. 6. 1920 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 18. 11. 2013 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Puo­li­so, ∞ 5. 10. 1947: Gunil­la Pyhä­jär­vi e. Kan­to­la, s. 31. 1. 1929 Kemi­jär­vel­lä, k. 19. 9. 2014 Pel­ko­sen­nie­mel­lä. Lap­sia:

 • Rau­no Matias, s. 1948 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Esa Kaler­vo, s. 8. 8. 1954 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 5. 8. 2013 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Puut­tu­via tie­to­ja: esi­koi­sen syn­nyin­päi­vä, kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan vir­ka­to­dis­tus, Pel­ko­sen­nie­men vete­raa­ni­mat­rik­ke­li, Pel­ko­sen­nie­men kun­nan hen­ki­kir­jan aak­ko­sel­li­nen luet­te­lo 1975, Lapin Kan­sa 17. 10. 2013, Saa­na Han­hi­sa­lo

IV Onni August Pyhä­jär­vi (Iidan poi­ka), s. 8. 5. 1922 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 9. 10. 2016 Rova­nie­mel­lä.

Puo­li­so, ∞: Aino Maria Pyhä­jär­vi e. Salo, s. 26. 2. 1920 Kui­va­nie­mel­lä, k. 5. 3. 1998 Rova­nie­mel­lä.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä, mah­dol­li­set lap­set.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan vir­ka­to­dis­tus, hau­ta­ki­vi Rova­nie­men IV hau­tuu­maal­la, Ikuisuus.fi

III Eemil Aukus­ti Met­tiäi­nen (Simon poi­ka), s. 4. 10. 1898 Sodan­ky­läs­sä, k. 15. 4. 1979 Kemi­jär­vel­lä.

Puo­li­so, ∞ 25. 4. 1922: Enne Maria Met­tiäi­nen e. Luk­ka­ri, s. 17. 5. 1903 Kemi­jär­vel­lä, k. 29. 9. 1972 Kemi­jär­vel­lä. Lap­sia:

 • Kert­tu, s. 8. 6. 1923 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 11. 2. 2010 Kemis­sä,
 • Eero Armas, s. 4. 3. 1926 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 9. 7. 1977 Kemi­jär­vel­lä,
 • Rau­ni Maria, s. 22. 5. 1928 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 6. 4. 2013 Kemi­jär­vel­lä,
 • Hilk­ka Annik­ki, s. 23. 11. 1930 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 17. 7. 2012 Kemis­sä,
 • Pent­ti Aukus­ti, s. 16. 7. 1933 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 23. 4. 1934 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Onni Aukus­ti, s. 18. 8. 1943 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 25. 5. 1989,
 • Rai­mo Johan­nes, s. 15. 1. 1947 Kemi­jär­vel­lä, k. 20. 4. 1978.

Puut­tu­via tie­to­ja: kah­den lap­sen kuo­lin­paik­ka.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan vir­ka­to­dis­tus, hau­ta­ki­vi Vuos­ti­mon hau­tuu­maal­la, Koti-Lappi 30. 4. 2013, Mar­ko Ala­luusua

III Kaleb (Kaa­lep­pi) Met­tiäi­nen (Simon poi­ka), s. 7. 11. 1903 Sodan­ky­läs­sä, k. 2. 10. 1992 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Puo­li­so, ∞ 16. 3. 1937: Tyy­ne Elii­na Met­tiäi­nen e. Jou­ni­la e. Ter­vo­nen, s. 25. 1. 1906 Kemi­jär­vel­lä, k. 19. 6. 1997 Pel­ko­sen­nie­mel­lä. Lap­sia:

 • Airi Kyl­lik­ki, s. 6. 9. 1937 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 19. 1. 2018 Kemi­jär­vel­lä.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan vir­ka­to­dis­tus, hau­ta­ki­vi Pel­ko­sen­nie­men hau­tuu­maal­la, Mar­jaa­na Tal­ven­saa­ri (via Geni)

IV Airi Kyl­lik­ki Kan­to­la e. Met­tiäi­nen (Kaa­le­pin tytär), s. 6. 9. 1937 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 19. 1. 2018 Kemi­jär­vel­lä.

Puo­li­so, ∞ 18. 8. 1957: Sau­li Pert­ti Kan­to­la, s. 24. 4. 1933 Kemi­jär­vel­lä, k. 17. 7. 2006 Kemi­jär­vel­lä. Lap­sia:

 • Tar­ja Kyl­lik­ki,
 • Pir­jo Maa­ria, s. 22. 7. 1973, k. 15. 10. 1976.

Puut­tu­via tie­to­ja: esi­koi­sen synnyin- ja kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka, kuo­puk­sen synnyin- ja kuo­lin­paik­ka.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan vir­ka­to­dis­tus, Mar­jaa­na Tal­ven­saa­ri (via Geni), hau­ta­ki­vi Vuos­ti­mon hau­tuu­maal­la

III Aina Armii­da (Aino) Kuusi­no­ro e. Met­tiäi­nen (Simon tytär), s. 6. 12. 1909 Sodan­ky­läs­sä, k. 8. 7. 1945 Rova­nie­mel­lä.

Puo­li­so, ∞: Mat­ti Kuusi­no­ro e. Gran­lund, s. 13. 1. 1897 Rova­nie­mel­lä, k. 23. 9. 1978 Rova­nie­mel­lä. Lap­si:

 • Veik­ko Matias, s. 13. 9. 1927 Rova­nie­mel­lä, k. 5. 1. 2000 Rova­nie­mel­lä.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä, mah­dol­li­set muut lap­set.

hau­ta­ki­vi Rova­nie­men IV hau­tuu­maal­la, Rova­nie­men seu­ra­kun­nas­sa 1897 syn­ty­nei­den ja kas­tet­tu­jen luet­te­lo

II Mat­ti Ulrik Met­tiäi­nen (Ollin poi­ka), s. 4. 2. 1867 Sodan­ky­läs­sä, k. 26. 9. 1930 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Puo­li­so, ∞ 24. 3. 1888: Kus­taa­va Met­tiäi­nen e. Lui­ro, s. 3. 11. 1867 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Ester Maria, s. 25. 6. 1888 Sodan­ky­läs­sä, k. 25. 1. 1971 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Iiva­ri Robert, s. 2. 6. 1900 Sodan­ky­läs­sä, k. 22. 8. 1976 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Uuno, s. 23. 10. 1901 Sodan­ky­läs­sä, k. 18. 3. 1974 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Sai­ma Jemi­na, s. 18. 1. 1903 Sodan­ky­läs­sä, k. 1. 1. 1983 Sodan­ky­läs­sä,
 • Olga Lydia, s. 18. 3. 1905 Sodan­ky­läs­sä, k. 4. 1. 1984 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Ben­jam, s. 15. 9. 1906 Sodan­ky­läs­sä, k. 5. 12. 1993 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Matil­da Sofia, s. 4. 3. 1908 Sodan­ky­läs­sä, k. 17. 12. 1977 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Frans Oskar, s. 12. 10. 1909 Sodan­ky­läs­sä, k. 20. 4. 1910 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: puo­li­son kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1888 syn­ty­nei­den ja kas­tet­tu­jen luet­te­lo, Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1901–1910 (s. 183, 1638), 1911–1920 (s. 678), Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1921–1930 (s. 86), 1931–1940 (s. 160), 1941–1950 (s. 222), hau­ta­ki­vi Pel­ko­sen­nie­men hau­tuu­maal­la, hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län hau­tuu­maal­la

III Ester Maria Olli­la e. Met­tiäi­nen (Ulri­kin tytär), s. 25. 6. 1888 Sodan­ky­läs­sä, k. 25. 1. 1971 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Puo­li­so, ∞ 27. 3. 1910: Ben­ja­min Olli­la e. Tal­la­vaa­ra, s. 7. 12. 1881 Sodan­ky­läs­sä, k. 13. 3. 1950 Pel­ko­sen­nie­mel­lä. Lap­sia:

 • Mei­mi Maria, s. 1. 7. 1910 Sodan­ky­läs­sä, m. 5. 2. 1936 Sys­mään,
 • Toi­vo, s. 8. 8. 1912 Sodan­ky­läs­sä, k. 12. 7. 1925 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Iree­na, s. 19. 1. 1915 Sodan­ky­läs­sä, m. 13. 12. 1938 Hel­sin­kiin,
 • Leo, s. 10. 5. 1917 Sodan­ky­läs­sä, kaa­tui 1. 11. 1941 Kies­tin­gis­sä,
 • Elsa Kus­taa­va, s. 2. 7. 1920 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Tert­tu Sinik­ka, s. 14. 10. 1929 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 9. 12. 2003 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Puut­tu­via tie­to­ja: kol­men lap­sen kuo­lin­päi­vä ja -paik­ka.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1901–1910 (s. 159), 1911–1920 (s. 665), Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1921–1930 (s. 73), 1931–1940 (s. 133), 1941–1950 (s. 187), 1951–1960 (s. 153), hau­ta­ki­vi Pel­ko­sen­nie­men hau­tuu­maal­la

IV Tert­tu Sinik­ka Sal­me­la e. Olli­la (Este­rin tytär), s. 14. 10. 1929 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 9. 12. 2003 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Puo­li­so, ∞ 12. 3. 1961, eron­neet 8. 12. 1987: Aimo Aatos Sal­me­la, s. 20. 10. 1931 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 19. 1. 2015 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Avio­lii­tos­ta ei lap­sia.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­ja 1951–1960 (s. 153), Sei­ja Uusi­ta­lo, Koti-Lappi 11. 2. 2015

III Iiva­ri Robert Met­tiäi­nen (Ulri­kin poi­ka), s. 2. 6. 1900 Sodan­ky­läs­sä, k. 22. 8. 1976 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Puo­li­so, ∞ 24. 8. 1931: Emi­lia Augus­ta Met­tiäi­nen e. Mos­ku­vaa­ra (Löö­rek­sen tytär), s. 7. 4. 1905 Sodan­ky­läs­sä, k. 8. 5. 1980 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Avio­lii­tos­ta ei lap­sia.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1931–1940 (s. 160), 1941–1950 (s. 222), 1951–1960 (s. 173), hau­ta­ki­vi Pel­ko­sen­nie­men hau­tuu­maal­la

III Uuno Met­tiäi­nen (Ulri­kin poi­ka), s. 23. 10. 1901 Sodan­ky­läs­sä, k. 18. 3. 1974 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Puo­li­so, ∞ 12. 7. 1928: Hel­mi Kata­rii­na Met­tiäi­nen e. Kul­pak­ko, s. 28. 2. 1907 Kemi­jär­vel­lä, k. 14. 8. 1974 Pel­ko­sen­nie­mel­lä. Lap­sia:

 • Mau­ri Ola­vi, s. 3. 8. 1928 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 9. 1. 1999 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Mai­ja Hel­le­vi, s. 25. 1. 1930 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 27. 6. 1945 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Eeva Ellen, s. 16. 11. 1931 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 20. 10. 2004 Kemi­jär­vel­lä,
 • Hil­da, s. 20. 6. 1935 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 20. 6. 1935 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Aaro Johan­nes, s. 6. 6. 1936 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 12. 6. 1986 Savu­kos­kel­la,
 • Jou­ni Kaler­vo, s. 25. 7. 1938 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 24. 2. 1940 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1921–1930 (s. 86), 1931–1940 (s. 160), 1941–1950 (s. 223), 1951–1960 (s. 174), hau­ta­ki­vi Pel­ko­sen­nie­men hau­tuu­maal­la, hau­ta­ki­vi Kemi­jär­ven Hon­ka­kan­kaan hau­tuu­maal­la

IV Eeva Ellen Hie­ta­la e. Met­tiäi­nen (Uunon tytär), s. 16. 11. 1931 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 20. 10. 2004 Kemi­jär­vel­lä.

Puo­li­so, ∞: Pau­li Johan­nes Hie­ta­la, s. 15. 2. 1929, k. 10. 4. 2015 Kemi­jär­vel­lä.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä, puo­li­son syn­nyin­paik­ka, mah­dol­li­set lap­set.

hau­ta­ki­vi Kemi­jär­ven Hon­ka­kan­kaan hau­tuu­maal­la

III Sai­ma Jemi­na Kum­pu­la e. Met­tiäi­nen (Ulri­kin tytär), s. 18. 1. 1903 Sodan­ky­läs­sä, k. 1. 1. 1983 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞: Valt­te­ri Jal­ma­ri Kum­pu­la, s. 28. 1. 1902 Sodan­ky­läs­sä, k. 21. 10. 1981 Sodan­ky­läs­sä. Lap­sia:

 • Sulo Alpo, s. 2. 2. 1926 Sodan­ky­läs­sä, k. 15. 4. 1991 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä.

Sodan­ky­län seu­ra­kun­nas­sa 1902 syn­ty­nei­den ja kas­tet­tu­jen luet­te­lo, Sodan­ky­län vete­raa­ni­mat­rik­ke­li, hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län I hau­tuu­maal­la, hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län II hau­tuu­maal­la

IV Sulo Alpo Kum­pu­la (Sai­man poi­ka), s. 2. 2. 1926 Sodan­ky­läs­sä, k. 15. 4. 1991 Sodan­ky­läs­sä.

Puo­li­so, ∞ 4. 1. 1947: Saa­ra Mir­ja­mi Kum­pu­la e. Kää­riäi­nen, s. 5. 3. 1925, k. 16. 6. 2010 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: puo­li­son syn­nyin­paik­ka, mah­dol­li­set lap­set.

hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län II hau­tuu­maal­la, Heik­ki Kum­pu­la (via MyHe­ri­ta­ge)

III Olga Lydia Lak­so e. Met­tiäi­nen (Ulri­kin tytär), s. 18. 3. 1905 Sodan­ky­läs­sä, k. 4. 1. 1984 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Puo­li­so, ∞ 5. 12. 1924: Emil Arvi Lak­so, s. 4. 2. 1900 Sodan­ky­läs­sä, k. 6. 2. 1992 Pel­ko­sen­nie­mel­lä. Lap­sia:

 • Hil­da, s. 30. 5. 1925 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 5. 6. 1925 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­jat 1921–1930 (s. 67), 1931–1940 (s. 125), 1941–1950 (s. 173), 1951–1960 (s. 143), hau­ta­ki­vi Pel­ko­sen­nie­men hau­tuu­maal­la

III Matil­da Sofia Vaa­ra e. Met­tiäi­nen (Ulri­kin tytär), s. 4. 3. 1908 Sodan­ky­läs­sä, k. 17. 12. 1977 Pel­ko­sen­nie­mel­lä. Lap­si:

 • Nii­lo, s. 5. 10. 1927 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 27. 12. 2008 Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Puo­li­so, ∞ 7. 5. 1929: Vil­jam Alek­san­te­ri Vaa­ra, s. 30. 1. 1903 Sodan­ky­läs­sä, kaa­tui 11. 7. 1941 Kel­sin­käi­ses­sä. Lap­sia:

 • Oiva, s. 18. 7. 1929 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 17. 10. 1929 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Toi­ni Amin­da, s. 29. 6. 1932 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 19. 2. 2005 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Irma Hele­na, s. 27. 1. 1935 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 28. 10. 1937 Pel­ko­sen­nie­mel­lä,
 • Aimo Alek­san­te­ri, s. 23. 3. 1939 Pel­ko­sen­nie­mel­lä, k. 24. 3. 1994 Suo­nen­joel­la.

Pel­ko­sen­nie­men vete­raa­ni­mat­rik­ke­li, Lapin Kan­sa 11. 1. 2009, Mari­ka Vaa­ra

II Alek­san­te­ri (Ales) Niva e. Met­tiäi­nen (Ollin poi­ka), s. 20. 10. 1872 Sodan­ky­läs­sä, k. 15. 6. 1919 Rova­nie­mel­lä.

Puo­li­so, ∞ 25. 11. 1898: Kai­sa Lii­sa Niva e. Suu­ta­ri, s. 15. 3. 1873 Rova­nie­mel­lä, k. 4. 1. 1939 Rova­nie­mel­lä. Lap­sia:

 • Aapo, s. 4. 7. 1899 Rova­nie­mel­lä, k. 15. 2. 1961 Rova­nie­mel­lä,
 • Jal­ma­ri, s. 23. 6. 1901 Rova­nie­mel­lä, k. 3. 2. 1942 Neu­vos­to­lii­tos­sa,
 • Kaar­le Simeon, s. 16. 1. 1903 Rova­nie­mel­lä, k. 15. 1. 1909 Rova­nie­mel­lä,
 • Elii­sa Engel Sofia, s. 1. 12. 1904 Rova­nie­mel­lä, k. 20. 10. 1955 Rova­nie­mel­lä,
 • Olga Kata­rii­na, s. 5. 2. 1907 Rova­nie­mel­lä, k. 15. 8. 1980 Rova­nie­mel­lä,
 • Mart­ta Eve­lii­na, s. 22. 6. 1909 Rova­nie­mel­lä, k. 23. 10. 1963 Rova­nie­mel­lä.

Puut­tu­via tie­to­ja: mah­dol­li­set muut lap­set.

Rova­nie­men seu­ra­kun­nan rip­pi­kir­ja 1890–1900 (s. 86), Rova­nie­men seu­ra­kun­nan las­ten­kir­ja 1890–1900 (s. 85), Rova­nie­men seu­ra­kun­nas­sa 1904 syn­ty­nei­den ja kas­tet­tu­jen luet­te­lo, Sep­po Naa­pi­la (via MyHe­ri­ta­ge), hau­ta­ki­vi Rova­nie­men IV hau­tuu­maal­la, Mar­ko Ala­luusua

III Olga Kata­rii­na Tar­kiai­nen e. Niva (Alek­sen tytär), s. 5. 2. 1907 Rova­nie­mel­lä, k. 15. 8. 1980 Rova­nie­mel­lä.

Puo­li­so, ∞: Han­nu Jaak­ko Tar­kiai­nen, s. 15. 7. 1908 Rova­nie­mel­lä, k. 9. 5. 1967 Rova­nie­mel­lä. Lap­sia:

 • Erk­ki Ante­ro, s. 13. 2. 1937 Rova­nie­mel­lä, k. 17. 2. 2011 Sodan­ky­läs­sä.

Puut­tu­via tie­to­ja: vih­ki­päi­vä. Tar­kis­tet­ta­via tie­to­ja: puo­li­son syn­nyin­paik­ka.

hau­ta­ki­vi Rova­nie­men IV hau­tuu­maal­la, hau­ta­ki­vi Sodan­ky­län II hau­tuu­maal­la, Mar­ko Ala­luusua