Palvelukatkos ja SSL-salaus

Suvus­to oli viime viikol­la muu­ta­man päivän tavoit­ta­mat­tomis­sa, mis­tä pahoit­telu­ni. Kävi­jöitä oli maalisku­us­sa niin paljon, että palvelun­tar­joa­jan aset­ta­ma liiken­neki­in­tiö ylit­tyi, ja suku­luet­teloiden sijaan suvusto.fi näyt­ti vain tylyn viestin ”Band­width Lim­it Exceed­ed”. Tästä syys­tä siirsin sivus­toni lop­pu­vi­ikos­ta toisen tar­joa­jan palve­limille, joil­la moisia kiin­tiöitä ei tun­neta, ja joka toi mukanaan toisenkin paran­nuk­sen: kaik­ki sivus­ton osoit­teet ovat nyt https-alkuisia, eli liikenne kul­kee SSL-ser­ti­fikaatil­la tur­vat­tua yhteyt­tä pitkin.

Rovaniemen, Unarin ja Vuojärven hautuumaat

Kaik­ki Sodankylän seu­rakun­nan neljä hau­tu­umaa­ta ovat nyt mukana Suvus­ton hau­takivikuvablo­gis­sa. Unar­in ja Vuo­jär­ven hau­tu­umail­ta on julka­istu noin 450 kuvaa, joiden toivon ole­van lähdeaineis­tona hyödyk­si kaikille sodankyläläisiä suku­ja tutkiville. Myös Suomen suku­tutkimusseu­ran hau­tati­etokan­taan 2003 kuvat­tu­ja Rovaniemen hau­takiviä voi nyt sela­ta Suvus­ton kaut­ta, mut­ta suosit­te­len silti lämpimästi alku­peräistä palvelua, joka tar­joaa etsivälle muitakin hakue­hto­ja kuin suku­ni­men.

Lisää hautakivikuvia

Viime lokaku­us­sa Suvus­tossa julka­istu hau­takivikuvablo­gi on täy­den­tynyt 150 uudel­la kuval­la Pelkosen­niemen ja Savukosken hau­tu­umail­ta. Esil­lä ovat nyt myös Pelkosen­niemen sankari­vaina­jien hau­takivet, joista aika ja jänikset ovat häivyt­täneet mon­ta nimeä ja päivämäärää läh­es näkymät­tömi­in. Onnek­si samat tiedot ja paljon muu­takin voi tark­istaa ark­isto­laitok­sen ansiokkaas­ta tietokan­nas­ta Suomen sodis­sa 1939–1945 mene­htyneistä.

G. A. Andersson: Tietoja Sodankylän ja Kittilän pitäjien aikaisemmista ja myöhemmistä vaiheista

G. A. Andersson: Tietoja Sodankylän ja Kittilän pitäjien aikaisemmista ja myöhemmistä vaiheista

SISÄLTÖ

  • Lap­palaisas­u­tus
  • Taru­ja ja muisti- y. m. tieto­ja asu­tuk­sen lev­iämis­es­tä sekä muinais­esinelöytöjä
  • Sodankylän kap­peli­naoloai­ka vuo­teen 1747
  • Olo­jen kehi­tys Kit­tilän kap­pelin perus­tamiseen saak­ka
  • Sodankylän olot vuo­den 1830 seuduil­ta nykyaikaan asti
  • Kit­tilä vuodes­ta 1828 nykypäivi­in saak­ka
  • Loit­su- ja taikat­apo­ja
  • Hiukan mur­re­sanas­toa
  • Lop­pu­sana­nen

Ätten Sjöberg

Tänä kokoelmien aikakaut­e­na voidaan pitää mie­lenki­in­toise­na ja piristävänä potea jonkin­laista keräi­lyin­nos­tus­ta. Olen pon­nis­tel­lut ulot­tuak­seni niihin muis­ti­ni osi­in, jois­sa joidenkin keskenään läheis­ten henkilöi­den nimet ovat olleet piilotet­tuina. Olen nimit­täin yrit­tänyt tehdä yhteenve­don melkein kaikesta siitä, minkä olen itse saanut tietää, ja siitä, mitä olen muil­ta ihmisiltä keräilemäl­lä sekä kir­jeen­vai­h­dos­sa ilmen­neistä seikoista ja van­ho­ja paperipino­ja tutki­mal­la saanut selville Ruot­sista lähtöisin olev­as­ta poh­jan­maalais­es­ta Sjöber­gin suvus­ta. Use­an suvun jäse­nen selit­tämät­tömän ujouden ja vetäy­tyvyy­den vuok­si — sil­loin kun kyse on tarpeel­li­sista tiedoista koskien heitä sekä hei­dän läheisimpiään — ovat useimpi­en jälkeläis­ten hyvinkin mie­lenki­in­toiset teot ja elämän­työt tässä teok­ses­sa jääneet tyystin huomiotta siitäkin huoli­mat­ta, että sel­l­ainen panos näi­hin muis­tioi­hin olisi eit­tämät­tä eri­no­mais­es­ti puo­lus­tanut paikkaansa. Uskallan kuitenkin elätel­lä toivei­ta, että tuon­nem­pana jollekin nuorem­malle suvun jälkeläiselle tar­jou­tu­isi mah­dol­lisu­us paika­ta tätä valitet­tavaa puutet­ta. Sel­l­aisin perustein min­ul­la on kun­nia suositel­la teosta asianomais­ten suo­si­ol­lis­es­ti arvioitavak­si.

O. R. Sjöberg (1838–1913): Lyhyt elämäk­er­ralli­nen sukurek­isteri Sjöber­gin suvus­ta Poh­jan­maal­la (s. 3). Teok­ses­ta Kort Biografiskt Slägtreg­is­ter öfver Ätten Sjöberg i Öster­bot­ten (1902) suo­men­tanut Kris­ti­ina Virkkilä.

Hautakivikuvia

Selma Uusitalo e. Räisänen (1902–1987)Suvus­tossa avau­tuu tänään osio, jos­ta toivon ole­van iloa alku­un ainakin koil­lis­lap­pi­laisia suku­ja tutkiville. Olemme val­oku­vaa­ja-suku­tutk­i­ja Rai­ja Suopa­jär­ven kanssa vuodes­ta 2005 kol­un­neet kotiseu­tumme hau­tu­umai­ta kam­era kädessä ja kerän­neet liki kuu­den tuhan­nen kuvan lähdeaineis­ton, joka olisi sääli jät­tää pölyt­tymään vain omi­in ark­istoi­himme. Tieto­suo­jalau­takun­nan taan­noista määräys­tä säikähtäneenä joku olisi ehkä niin tehnyt, vaik­ka korkeampi oikeusaste myöhem­min kumosikin tuon oudon lin­janve­don, jol­la vaina­jia yritet­ti­in saat­taa henkilöti­eto­suo­jalain piiri­in. (Toisen uutisen alku­peräis­lähde on mak­sumuurin takana.)

Tar­joan Hau­dat-kuvablo­giani alus­tak­si myös muiden tutk­i­joiden vas­taav­ille kokoelmille. Kuvat saa­vat olla mis­tä päin Suomea tahansa, eikä albu­min for­maatinkaan suh­teen ole niin nuukaa, kun­han tiedos­tonimet ja suku­nimet on taval­la tai toisel­la yhdis­tet­ty valmi­ik­si ja kuvaushet­ki (aikaleima) tal­lel­la kuvan metatiedois­sa.

Rovasti Koiviston sukututkimukset

Sal­lan kirkko­her­ran Erk­ki Koivis­ton kokoa­mat suku­selvi­tyk­set ovat aar­reait­ta kaikille Itä-Lapin asu­tushis­to­ri­as­ta kiin­nos­tuneille. Ottaen huomioon, ettei tek­i­jänoikeus pidät­tele niiden vapaa­ta levit­tämistä, Koivis­ton tutkimuk­set ovat har­rasteli­jan kannal­ta varsin han­kalasti saatavil­la. Lapin kir­jas­toista kauko­lainat­ta­vat ver­siot ovat melkein kaik­ki mikro­filme­jä, joil­ta lukem­i­nen vaatii erikois­lait­teis­toa.

Vain Savukosken, Sodankylän ja Pelkosen­niemen suku­ja koske­vista Koivis­ton käsikir­joituk­sista on lainat­tavis­sa paper­i­nen kopio. Olen dig­i­toin­ut sen sisäl­lön, ja muiden vaivaa säästääk­seni julkaisen sen nyt Suvus­tossa. Joku muu on näköjään ystäväl­lis­es­ti tehnyt samoin Posion ja Kuusa­mon suku­ja esit­televille Koivis­ton sivuille.

Vanhoja kuvia

Val­ta­va määrä arvokkai­ta muis­to­ja Suvus­tossa esitel­ly­istä suvuista on tal­lessa van­hoina val­okuvina, joista luul­tavasti vas­ta pieni osa on pelastet­tu dig­i­taaliseen muo­toon. Vielä pienem­pi osa, yhteen­sä noin sata kuvaa kah­den eri suvun ark­istoista, on nyt koot­tu yhteen Flickr-kokoel­mak­si, jon­ka toivon jatkos­sa täy­den­tyvän talkoovoimin.

Jos sin­ul­la siis on skan­nat­tuna van­ho­ja kuvia, jot­ka liit­tyvät johonkin tääl­lä julka­is­tu­ista suvuista, ja joiden näkemis­es­tä muutkin voisi­vat ilah­tua, ota reip­paasti yhteyt­tä. Jos olet julkaissut kuvi­asi jo jos­sain muual­la, voin halutes­sasi linkit­tää albu­mi­isi Suvus­ton kuva­sivul­ta. (26. 3. 2016 alka­en kuville ei enää ole omaa sivuaan suvusto.fissä, vaan valikon KUVAT-link­ki vie suo­raan Flickr-kokoel­maan.)

Suvus­to-kokoel­man kuvat on myös mah­dol­lista tila­ta syöt­teenä.

Isoisovanhempani Anders (1888–1983) ja Tilma Karoliina Kuosku (1897–1993) lapsineen vuonna 1925

Isoiso­van­hempani Anders (1888–1983) ja Tilma Karoli­ina Kuosku (1897–1993) lapsi­neen vuon­na 1925.

Sukujanne osaksi Suvustoa

Entisen Suur-Sodankylän suku­ja esitelleen Suku­janne-sivus­ton sisältö on muut­tanut Suvus­toon heinäku­us­sa 2014. Jos sin­ul­la on ollut käyt­täjä­tun­nus ja salasana Suku­jan­neen, olet äsket­täin saanut sähkö­pos­titse ohjeet Suvus­toon kir­jau­tu­mista varten. Van­ha tun­nus ja salasana eivät siis enää kel­paa! Jos omi­s­tat sel­l­aiset mut­ta et ole saanut sähkö­pos­tia, osoit­teesi on luul­tavasti vai­h­tunut sit­ten viime yhtey­den­pidon. Voit ker­toa uuden osoit­teesi jät­tämäl­lä viestin.

Suvus­to tuo paran­nuk­sen Suku­jan­nes­sa aiem­min julka­istu­jen tutkimusten henkilöti­eto­suo­jaan kahdel­lakin eri tasol­la. Kuten tähänkin asti, elävien suku­lais­ten­sa tieto­jen näkem­i­nen edel­lyt­tää sisäänkir­jau­tu­mista, mut­ta nyt tuo suku­laisu­us on rajat­tu yhteis­ten iso­van­hempi­en jälkeläisi­in puolisoi­neen. Toinen paran­nus on, että Suvus­ton käyt­täjien salasanat salakir­joite­taan tietokan­taan siten, etteivät ne mah­dol­lisen tieto­mur­ronkaan sattues­sa pal­jas­tu.

Suvusto avattu

Suvus­to on sivus­to suku­tutkimuk­sen har­ras­ta­jille, jot­ka halu­a­vat jakaa sukupu­un­sa inter­netis­sä ilmaisek­si ja ilman palvelin­ti­lan tai verkko­tun­nuk­sen varaamisen vaivaa. Palvelu on vielä kehit­teil­lä ja etsii nyt ennakkolu­u­lot­to­mia testikäyt­täjiä. Jos olet kiin­nos­tunut kokeile­maan Suvus­tossa julkaisemista ensim­mäis­ten joukos­sa ja varaa­maan käyt­töösi suvusto.fi-alkuisen osoit­teen, ota yhteyt­tä.

Suvus­to on tarkoitet­tu julka­isu­alus­tak­si, ei kor­vaa­maan itsenäisiä suku­tutkimu­so­hjelmis­to­ja. Se ei myöskään pai­ni samas­sa sar­jas­sa Genin tai Ances­tryn kaltais­ten kau­pal­lis­ten jät­tien kanssa. Suvus­ton idea on tar­jo­ta har­rasteli­ja­suku­tutk­i­jalle, jolle omien verkko­sivu­jen pystyt­tämi­nen on liian kova urak­ka, mah­dol­lisu­us saat­taa työn­sä tulok­set muidenkin saataville — hel­posti, ilmaisek­si ja suomek­si.

Suvus­to avau­tuu viiden­toista koil­lis­lap­pi­laisen suvun voimin, joi­ta sivus­ton ylläpitäjä itse tutkii. Sup­pea maanti­eteelli­nen levin­neisyys johtuu vain otok­sen epäsat­un­naisu­ud­es­ta: palvelu­un kel­paa­vat yhtä lail­la muidenkin seu­tu­jen suvut.