Suvuston vanhat kuvat

Olen pois­ta­nut skan­naa­mie­ni van­ho­jen kuvien kokoel­mat Flic­kris­tä ja jul­kais­sut ne uudel­leen Suvus­tos­sa, Piwi­go-nimi­sel­lä itsea­sen­net­ta­val­la alus­tal­la. Piwi­go antaa enem­män mah­dol­li­suuk­sia ulkoa­sun ja toi­min­to­jen rää­tä­löin­tiin ja, mikä paras­ta, ei tyr­ky­tä mainoksia.

Tätä kir­joit­taes­sa­ni vii­des­sä­tois­ta albu­mis­sa on yhteen­sä seit­se­mi­sen­sa­taa kuvaa, ja kovin mones­sa niis­tä on yhä tun­nis­ta­mat­to­mia hen­ki­löi­tä — mm. suu­rin osa alla posee­raa­vas­ta vyö­ry­tys­po­ru­kas­ta. Tun­nis­tuk­sia voi lähet­tää säh­kö­pos­til­la osoit­tee­seen janne.uusitalo [at] suvusto.fi tai kom­men­toi­mal­la kuvia.

Vyörytys

Juujärven, Räisälän, Ulkuniemen ja Misin hautuumaat

Suvus­ton hau­ta­ku­va­gal­le­ri­aan on lisät­ty lähes kah­dek­san­sa­taa uut­ta kuvaa. Uut­te­ra suku­tut­ki­muk­sen har­ras­ta­ja Heli Kin­nu­nen on ystä­väl­li­ses­ti anta­nut jul­kais­ta­vak­si Kemi­jär­ven Juu­jär­vel­lä, Räi­sä­läs­sä ja Ulku­nie­mel­lä sekä Rova­nie­men Misis­sä ja Lei­peen hau­tuu­maal­la 2017–2018 otta­man­sa kuvat. Vuon­na 2016 Suvus­tos­sa jul­kais­tui­hin, keh­nom­pi­laa­tui­siin Lei­peen-kuviin vie­vät artik­ke­lit on poistettu.

Kemikylän lappalaisajoista Hannulan talojen muodostamiseen isojaossa Nousun kylässä

Tämä sel­vi­tys on lyhyt koos­te Mat­ti Han­nun­poi­ka Nousun esi- ja jäl­ki­pol­vis­ta ja se pyr­kii rat­kai­se­maan muu­ta­mia kysy­myk­siä, jot­ka ovat herän­neet poh­ties­sa­ni Kemi­ky­län ja Nousun kylän his­to­ri­aa. Mitä tapah­tui Kemi­ky­län lap­pa­lai­sa­su­tuk­sel­le, kei­tä kyläs­sä asui 1600-luvul­la, lap­pa­lai­sai­ka, kir­kon ja kruu­nun vai­ku­tus Kemi­ky­lään, kei­tä uudi­sa­suk­kai­ta saa­pui kylään ja mil­lai­sen jäl­jen he jät­ti­vät, mis­tä Nousun suku on kotoi­sin, Ulma­jan­suun­maan asut­ta­mi­nen, mik­si Ulma­jan­suun­maa tun­net­tiin sit­tem­min Nousu­na eikä Karp­pi­se­na, mil­lä taval­la Nousu tuli lap­pa­lais­mies­ten Mart­ti ja Mat­ti Han­nun­poi­kien lisä­ni­mek­si, mik­si Nousu-nimi oli useam­mal­la hen­ki­löl­lä 1720-luvul­la kuin vain Mart­ti ja Mat­ti Nousun per­heil­lä, Nousun suku­haa­rat Karp­pi­nen ja Kuos­ku, Nousu-nimen vaih­tu­mi­nen Han­nu­lak­si ja iso­jaon vai­ku­tus Han­nu­lan talo­jen muodostumiseen.

Toi­von, että luki­ja­ni sai­si sel­keän ja koko­nais­val­tai­sen vai­ku­tel­man Kemi­ky­län lap­pa­lai­sa­jas­ta ja Ulma­jan­suun­maan eli Nousun kylän asu­tus­his­to­rias­ta 1600-luvul­ta aina 1920-luvul­le saakka.

Pet­ri Han­nu­la (1964–): Kemi­ky­län lap­pa­lais­ajois­ta Han­nu­lan talo­jen muo­dos­ta­mi­seen iso­jaos­sa Nousun kyläs­sä — Läpi­leik­kaus Mat­ti Han­nun­poi­ka Nousun suvusta.

Kemikylän karttapohja

Pelkosenniemen uusi hautuumaa

Suvus­ton hau­ta­ku­vas­to on tänään päi­vit­ty­nyt noin kol­mel­la­sa­dal­la uudel­la kuval­la. Suu­rin osa on otet­tu vii­me vii­kon­lop­pu­na Sodan­ky­län van­hal­la ja uudel­la hau­tuu­maal­la, mut­ta päi­vi­tys tuo täy­den­nys­tä myös Savu­kos­ken ja Pel­ko­sen­nie­men kuviin. Koko­naan uute­na aineis­to­na muka­na on nyt myös Pel­ko­sen­nie­men uusin hau­tuu­maa.

Palvelukatkos ja SSL-salaus

Suvus­to oli vii­me vii­kol­la muu­ta­man päi­vän tavoit­ta­mat­to­mis­sa, mis­tä pahoit­te­lu­ni. Kävi­jöi­tä oli maa­lis­kuus­sa niin pal­jon, että pal­ve­lun­tar­joa­jan aset­ta­ma lii­ken­ne­kiin­tiö ylit­tyi, ja suku­luet­te­loi­den sijaan suvusto.fi näyt­ti vain tylyn vies­tin ”Bandwidth Limit Excee­ded”. Täs­tä syys­tä siir­sin sivus­to­ni lop­pu­vii­kos­ta toi­sen tar­joa­jan pal­ve­li­mil­le, joil­la moi­sia kiin­tiöi­tä ei tun­ne­ta, ja joka toi muka­naan toi­sen­kin paran­nuk­sen: kaik­ki sivus­ton osoit­teet ovat nyt https-alkui­sia, eli lii­ken­ne kul­kee SSL-ser­ti­fi­kaa­til­la tur­vat­tua yhteyt­tä pitkin.

Rovaniemen, Unarin ja Vuojärven hautuumaat

Kaik­ki Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan nel­jä hau­tuu­maa­ta ovat nyt muka­na Suvus­ton hau­ta­ki­vi­ku­va­blo­gis­sa. Una­rin ja Vuo­jär­ven hau­tuu­mail­ta on jul­kais­tu noin 450 kuvaa, joi­den toi­von ole­van läh­de­ai­neis­to­na hyö­dyk­si kai­kil­le sodan­ky­lä­läi­siä suku­ja tut­ki­vil­le. Myös Suo­men suku­tut­ki­mus­seu­ran hau­ta­tie­to­kan­taan 2003 kuvat­tu­ja Rova­nie­men hau­ta­ki­viä voi nyt sela­ta Suvus­ton kaut­ta, mut­ta suo­sit­te­len sil­ti läm­pi­mäs­ti alku­pe­räis­tä pal­ve­lua, joka tar­jo­aa etsi­väl­le mui­ta­kin hakueh­to­ja kuin sukunimen.

Lisää hautakivikuvia

Vii­me loka­kuus­sa Suvus­tos­sa jul­kais­tu hau­ta­ki­vi­ku­va­blo­gi on täy­den­ty­nyt 150 uudel­la kuval­la Pel­ko­sen­nie­men ja Savu­kos­ken hau­tuu­mail­ta. Esil­lä ovat nyt myös Pel­ko­sen­nie­men san­ka­ri­vai­na­jien hau­ta­ki­vet, jois­ta aika ja jänik­set ovat häi­vyt­tä­neet mon­ta nimeä ja päi­vä­mää­rää lähes näky­mät­tö­miin. Onnek­si samat tie­dot ja pal­jon muu­ta­kin voi tar­kis­taa arkis­to­lai­tok­sen ansiok­kaas­ta tie­to­kan­nas­ta Suo­men sodis­sa 1939–1945 menehtyneistä.

G. A. Andersson: Tietoja Sodankylän ja Kittilän pitäjien aikaisemmista ja myöhemmistä vaiheista

G. A. Andersson: Tietoja Sodankylän ja Kittilän pitäjien aikaisemmista ja myöhemmistä vaiheista

SISÄLTÖ