Palvelukatkos ja SSL-salaus

Su­vus­to oli vii­me vii­kol­la muu­ta­man päi­vän ta­voit­ta­mat­to­mis­sa, mis­tä pa­hoit­te­lu­ni. Kä­vi­jöi­tä oli maa­lis­kuus­sa niin pal­jon, että pal­ve­lun­tar­joa­jan aset­ta­ma lii­ken­ne­kiin­tiö ylit­tyi, ja su­ku­luet­te­loi­den si­jaan suvusto.fi näyt­ti vain ty­lyn vies­tin ”Bandwidth Li­mit Excee­ded”. Täs­tä syys­tä siir­sin si­vus­to­ni lop­pu­vii­kos­ta toi­sen tar­joa­jan pal­ve­li­mil­le, joil­la moi­sia kiin­tiöi­tä ei tun­ne­ta, ja joka toi mu­ka­naan toi­sen­kin pa­ran­nuk­sen: kaik­ki si­vus­ton osoit­teet ovat nyt https-al­kui­sia, eli lii­ken­ne kul­kee SSL-ser­ti­fi­kaa­til­la tur­vat­tua yh­teyt­tä pit­kin.

Rovaniemen, Unarin ja Vuojärven hautuumaat

Kaik­ki So­dan­ky­län seu­ra­kun­nan nel­jä hau­tuu­maa­ta ovat nyt mu­ka­na Su­vus­ton hau­ta­ki­vi­ku­va­blo­gis­sa. Una­rin ja Vuo­jär­ven hau­tuu­mail­ta on jul­kais­tu noin 450 ku­vaa, joi­den toi­von ole­van läh­de­ai­neis­to­na hyö­dyk­si kai­kil­le so­dan­ky­lä­läi­siä su­ku­ja tut­ki­vil­le. Myös Suo­men su­ku­tut­ki­mus­seu­ran hau­ta­tie­to­kan­taan 2003 ku­vat­tu­ja Ro­va­nie­men hau­ta­ki­viä voi nyt se­la­ta Su­vus­ton kaut­ta, mut­ta suo­sit­te­len sil­ti läm­pi­mäs­ti al­ku­pe­räis­tä pal­ve­lua, joka tar­jo­aa et­si­väl­le mui­ta­kin ha­kueh­to­ja kuin su­ku­ni­men.

Lisää hautakivikuvia

Vii­me lo­ka­kuus­sa Su­vus­tos­sa jul­kais­tu hau­ta­ki­vi­ku­va­blo­gi on täy­den­ty­nyt 150 uu­del­la ku­val­la Pel­ko­sen­nie­men ja Sa­vu­kos­ken hau­tuu­mail­ta. Esil­lä ovat nyt myös Pel­ko­sen­nie­men san­ka­ri­vai­na­jien hau­ta­ki­vet, jois­ta aika ja jä­nik­set ovat häi­vyt­tä­neet mon­ta ni­meä ja päi­vä­mää­rää lä­hes nä­ky­mät­tö­miin. On­nek­si sa­mat tie­dot ja pal­jon muu­ta­kin voi tar­kis­taa ar­kis­to­lai­tok­sen an­siok­kaas­ta tie­to­kan­nas­ta Suo­men so­dis­sa 1939–1945 me­neh­ty­neis­tä.

G. A. Andersson: Tietoja Sodankylän ja Kittilän pitäjien aikaisemmista ja myöhemmistä vaiheista

G. A. Andersson: Tietoja Sodankylän ja Kittilän pitäjien aikaisemmista ja myöhemmistä vaiheista

SISÄLTÖ

  • Lap­pa­lai­sa­su­tus
  • Ta­ru­ja ja muis­ti- y. m. tie­to­ja asu­tuk­sen le­viä­mi­ses­tä sekä mui­nai­se­si­ne­löy­tö­jä
  • So­dan­ky­län kap­pe­li­nao­loai­ka vuo­teen 1747
  • Olo­jen ke­hi­tys Kit­ti­län kap­pe­lin pe­rus­ta­mi­seen saak­ka
  • So­dan­ky­län olot vuo­den 1830 seu­duil­ta ny­ky­ai­kaan asti
  • Kit­ti­lä vuo­des­ta 1828 ny­ky­päi­viin saak­ka
  • Loit­su- ja tai­ka­ta­po­ja
  • Hiu­kan mur­re­sa­nas­toa
  • Lop­pusa­na­nen

Ätten Sjöberg

Tänä ko­koel­mien ai­ka­kau­te­na voi­daan pi­tää mie­len­kiin­toi­se­na ja pi­ris­tä­vä­nä po­tea jon­kin­lais­ta ke­räi­lyin­nos­tus­ta. Olen pon­nis­tel­lut ulot­tuak­se­ni nii­hin muis­ti­ni osiin, jois­sa joi­den­kin kes­ke­nään lä­heis­ten hen­ki­löi­den ni­met ovat ol­leet pii­lo­tet­tui­na. Olen ni­mit­täin yrit­tä­nyt teh­dä yh­teen­ve­don mel­kein kai­kes­ta sii­tä, min­kä olen itse saa­nut tie­tää, ja sii­tä, mitä olen muil­ta ih­mi­sil­tä ke­räi­le­mäl­lä sekä kir­jeen­vaih­dos­sa il­men­neis­tä sei­kois­ta ja van­ho­ja pa­pe­ri­pi­no­ja tut­ki­mal­la saa­nut sel­vil­le Ruot­sis­ta läh­töi­sin ole­vas­ta poh­jan­maa­lai­ses­ta Sjö­ber­gin su­vus­ta. Usean su­vun jä­se­nen se­lit­tä­mät­tö­män ujou­den ja ve­täy­ty­vyy­den vuok­si — sil­loin kun kyse on tar­peel­li­sis­ta tie­dois­ta kos­kien hei­tä sekä hei­dän lä­hei­sim­pi­ään — ovat useim­pien jäl­ke­läis­ten hy­vin­kin mie­len­kiin­toi­set teot ja elä­män­työt täs­sä teok­ses­sa jää­neet tyys­tin huo­miot­ta sii­tä­kin huo­li­mat­ta, että sel­lai­nen pa­nos näi­hin muis­tioi­hin oli­si eit­tä­mät­tä erin­omai­ses­ti puo­lus­ta­nut paik­kaan­sa. Us­kal­lan kui­ten­kin elä­tel­lä toi­vei­ta, että tuon­nem­pa­na jol­le­kin nuo­rem­mal­le su­vun jäl­ke­läi­sel­le tar­jou­tui­si mah­dol­li­suus pai­ka­ta tätä va­li­tet­ta­vaa puu­tet­ta. Sel­lai­sin pe­rus­tein mi­nul­la on kun­nia suo­si­tel­la teos­ta asian­omais­ten suo­siol­li­ses­ti ar­vioi­ta­vak­si.

O. R. Sjö­berg (1838–1913): Ly­hyt elä­mä­ker­ral­li­nen su­ku­re­kis­te­ri Sjö­ber­gin su­vus­ta Poh­jan­maal­la (s. 3). Teok­ses­ta Kort Bio­gra­fiskt Slägt­re­gis­ter öf­ver Ät­ten Sjö­berg i Ös­ter­bot­ten (1902) suo­men­ta­nut Kris­tii­na Virk­ki­lä.

Hautakivikuvia

Selma Uusitalo e. Räisänen (1902–1987)Su­vus­tos­sa avau­tuu tä­nään osio, jos­ta toi­von ole­van iloa al­kuun ai­na­kin koil­lis­lap­pi­lai­sia su­ku­ja tut­ki­vil­le. Olem­me va­lo­ku­vaa­ja-su­ku­tut­ki­ja Rai­ja Suo­pa­jär­ven kans­sa vuo­des­ta 2005 ko­lun­neet ko­ti­seu­tum­me hau­tuu­mai­ta ka­me­ra kä­des­sä ja ke­rän­neet liki kuu­den tu­han­nen ku­van läh­de­ai­neis­ton, joka oli­si sää­li jät­tää pö­lyt­ty­mään vain omiin ar­kis­toi­him­me. Tie­to­suo­ja­lau­ta­kun­nan taan­nois­ta mää­räys­tä säi­käh­tä­nee­nä joku oli­si ehkä niin teh­nyt, vaik­ka kor­keam­pi oi­keus­as­te myö­hem­min ku­mo­si­kin tuon ou­don lin­jan­ve­don, jol­la vai­na­jia yri­tet­tiin saat­taa hen­ki­lö­tie­to­suo­ja­lain pii­riin. (Toi­sen uu­ti­sen al­ku­pe­räis­läh­de on mak­su­muu­rin ta­ka­na.)

Tar­joan Hau­dat-ku­va­blo­gia­ni alus­tak­si myös mui­den tut­ki­joi­den vas­taa­vil­le ko­koel­mil­le. Ku­vat saa­vat olla mis­tä päin Suo­mea ta­han­sa, eikä al­bu­min for­maa­tin­kaan suh­teen ole niin nuu­kaa, kun­han tie­dos­to­ni­met ja su­ku­ni­met on ta­val­la tai toi­sel­la yh­dis­tet­ty val­miik­si ja ku­vaus­het­ki (ai­ka­lei­ma) tal­lel­la ku­van me­ta­tie­dois­sa.

Rovasti Koiviston sukututkimukset

Sal­lan kirk­ko­her­ran Erk­ki Koi­vis­ton ko­koa­mat su­kusel­vi­tyk­set ovat aar­re­ait­ta kai­kil­le Itä-La­pin asu­tus­his­to­rias­ta kiin­nos­tu­neil­le. Ot­taen huo­mioon, et­tei te­ki­jä­noi­keus pi­dät­te­le nii­den va­paa­ta le­vit­tä­mis­tä, Koi­vis­ton tut­ki­muk­set ovat har­ras­te­li­jan kan­nal­ta var­sin han­ka­las­ti saa­ta­vil­la. La­pin kir­jas­tois­ta kau­ko­lai­nat­ta­vat ver­siot ovat mel­kein kaik­ki mik­ro­fil­me­jä, joil­ta lu­ke­mi­nen vaa­tii eri­kois­lait­teis­toa.

Vain Sa­vu­kos­ken, So­dan­ky­län ja Pel­ko­sen­nie­men su­ku­ja kos­ke­vis­ta Koi­vis­ton kä­si­kir­joi­tuk­sis­ta on lai­nat­ta­vis­sa pa­pe­ri­nen ko­pio. Olen di­gi­toi­nut sen si­säl­lön, ja mui­den vai­vaa sääs­tääk­se­ni jul­kai­sen sen nyt Su­vus­tos­sa. Joku muu on nä­kö­jään ys­tä­väl­li­ses­ti teh­nyt sa­moin Po­sion ja Kuusa­mon su­ku­ja esit­te­le­vil­le Koi­vis­ton si­vuil­le.

Vanhoja kuvia

Val­ta­va mää­rä ar­vok­kai­ta muis­to­ja Su­vus­tos­sa esi­tel­lyis­tä su­vuis­ta on tal­les­sa van­hoi­na va­lo­ku­vi­na, jois­ta luul­ta­vas­ti vas­ta pie­ni osa on pe­las­tet­tu di­gi­taa­li­seen muo­toon. Vie­lä pie­nem­pi osa, yh­teen­sä noin sata ku­vaa kah­den eri su­vun ar­kis­tois­ta, on nyt koot­tu yh­teen Flickr-ko­koel­mak­si, jon­ka toi­von jat­kos­sa täy­den­ty­vän tal­koo­voi­min.

Jos si­nul­la siis on skan­nat­tu­na van­ho­ja ku­via, jot­ka liit­ty­vät jo­hon­kin tääl­lä jul­kais­tuis­ta su­vuis­ta, ja joi­den nä­ke­mi­ses­tä muut­kin voi­si­vat ilah­tua, ota reip­paas­ti yh­teyt­tä. Jos olet jul­kais­sut ku­via­si jo jos­sain muu­al­la, voin ha­lu­tes­sa­si lin­kit­tää al­bu­mii­si Su­vus­ton ku­va­si­vul­ta. (26. 3. 2016 al­kaen ku­vil­le ei enää ole omaa si­vu­aan suvusto.fissä, vaan va­li­kon KUVAT-link­ki vie suo­raan Flickr-ko­koel­maan.)

Su­vus­to-ko­koel­man ku­vat on myös mah­dol­lis­ta ti­la­ta syöt­tee­nä.

Isoisovanhempani Anders (1888–1983) ja Tilma Karoliina Kuosku (1897–1993) lapsineen vuonna 1925

Isoi­so­van­hem­pa­ni An­ders (1888–1983) ja Til­ma Ka­ro­lii­na Kuos­ku (1897–1993) lap­si­neen vuon­na 1925.

Sukujanne osaksi Suvustoa

En­ti­sen Suur-So­dan­ky­län su­ku­ja esi­tel­leen Su­ku­jan­ne-si­vus­ton si­säl­tö on muut­ta­nut Su­vus­toon hei­nä­kuus­sa 2014. Jos si­nul­la on ol­lut käyt­tä­jä­tun­nus ja sa­la­sa­na Su­ku­jan­neen, olet äs­ket­täin saa­nut säh­kö­pos­tit­se oh­jeet Su­vus­toon kir­jau­tu­mis­ta var­ten. Van­ha tun­nus ja sa­la­sa­na ei­vät siis enää kel­paa! Jos omis­tat sel­lai­set mut­ta et ole saa­nut säh­kö­pos­tia, osoit­tee­si on luul­ta­vas­ti vaih­tu­nut sit­ten vii­me yh­tey­den­pi­don. Voit ker­toa uu­den osoit­tee­si jät­tä­mäl­lä vies­tin.

Su­vus­to tuo pa­ran­nuk­sen Su­ku­jan­nes­sa ai­em­min jul­kais­tu­jen tut­ki­mus­ten hen­ki­lö­tie­to­suo­jaan kah­del­la­kin eri ta­sol­la. Ku­ten tä­hän­kin asti, elä­vien su­ku­lais­ten­sa tie­to­jen nä­ke­mi­nen edel­lyt­tää si­sään­kir­jau­tu­mis­ta, mut­ta nyt tuo su­ku­lai­suus on ra­jat­tu yh­teis­ten iso­van­hem­pien jäl­ke­läi­siin puo­li­soi­neen. Toi­nen pa­ran­nus on, että Su­vus­ton käyt­tä­jien sa­la­sa­nat sa­la­kir­joi­te­taan tie­to­kan­taan si­ten, et­tei­vät ne mah­dol­li­sen tie­to­mur­ron­kaan sat­tues­sa pal­jas­tu.

Suvusto avattu

Su­vus­to on si­vus­to su­ku­tut­ki­muk­sen har­ras­ta­jil­le, jot­ka ha­lua­vat ja­kaa su­ku­puun­sa in­ter­ne­tis­sä il­mai­sek­si ja il­man pal­ve­lin­ti­lan tai verk­ko­tun­nuk­sen va­raa­mi­sen vai­vaa. Pal­ve­lu on vie­lä ke­hit­teil­lä ja et­sii nyt en­nak­ko­luu­lot­to­mia tes­ti­käyt­tä­jiä. Jos olet kiin­nos­tu­nut ko­kei­le­maan Su­vus­tos­sa jul­kai­se­mis­ta en­sim­mäis­ten jou­kos­sa ja va­raa­maan käyt­töö­si suvusto.fi-alkuisen osoit­teen, ota yh­teyt­tä.

Su­vus­to on tar­koi­tet­tu jul­kai­sua­lus­tak­si, ei kor­vaa­maan it­se­näi­siä su­ku­tut­ki­mus­oh­jel­mis­to­ja. Se ei myös­kään pai­ni sa­mas­sa sar­jas­sa Ge­nin tai Ance­stryn kal­tais­ten kau­pal­lis­ten jät­tien kans­sa. Su­vus­ton idea on tar­jo­ta har­ras­te­li­ja­su­ku­tut­ki­jal­le, jol­le omien verk­ko­si­vu­jen pys­tyt­tä­mi­nen on lii­an kova urak­ka, mah­dol­li­suus saat­taa työn­sä tu­lok­set mui­den­kin saa­ta­vil­le — hel­pos­ti, il­mai­sek­si ja suo­mek­si.

Su­vus­to avau­tuu vii­den­tois­ta koil­lis­lap­pi­lai­sen su­vun voi­min, joi­ta si­vus­ton yl­lä­pi­tä­jä itse tut­kii. Sup­pea maan­tie­teel­li­nen le­vin­nei­syys joh­tuu vain otok­sen epä­sa­tun­nai­suu­des­ta: pal­ve­luun kel­paa­vat yhtä lail­la mui­den­kin seu­tu­jen su­vut.