Kemikylän lappalaisajoista Hannulan talojen muodostamiseen isojaossa Nousun kylässä

Tämä selvi­tys on lyhyt kooste Mat­ti Han­nun­poi­ka Nousun esi- ja jälkipolvista ja se pyrkii ratkaise­maan muu­tamia kysymyk­siä, jot­ka ovat herän­neet pohties­sani Kemikylän ja Nousun kylän his­to­ri­aa. Mitä tapah­tui Kemikylän lap­palaisas­u­tuk­selle, keitä kylässä asui 1600-luvul­la, lap­palai­sai­ka, kirkon ja kru­u­nun vaiku­tus Kemikylään, keitä uud­is­as­ukkai­ta saa­pui kylään ja mil­laisen jäl­jen he jät­tivät, mis­tä Nousun suku on kotoisin, Ulma­jan­su­un­maan asut­ta­mi­nen, mik­si Ulma­jan­su­un­maa tun­net­ti­in sit­tem­min Nousuna eikä Karp­pise­na, mil­lä taval­la Nousu tuli lap­palais­mi­esten Mart­ti ja Mat­ti Han­nun­poikien lisän­imek­si, mik­si Nousu-nimi oli use­am­mal­la henkilöl­lä 1720-luvul­la kuin vain Mart­ti ja Mat­ti Nousun per­heil­lä, Nousun sukuhaarat Karp­pinen ja Kuosku, Nousu-nimen vai­h­tu­mi­nen Han­nu­lak­si ja iso­jaon vaiku­tus Han­nu­lan talo­jen muo­dos­tu­miseen.

Toivon, että luk­i­jani saisi selkeän ja kokon­ais­val­taisen vaikutel­man Kemikylän lap­palaisa­jas­ta ja Ulma­jan­su­un­maan eli Nousun kylän asu­tushis­to­ri­as­ta 1600-luvul­ta aina 1920-luvulle saak­ka.

Petri Han­nu­la (1964–): Kemikylän lap­palaisajoista Han­nu­lan talo­jen muo­dostamiseen iso­jaos­sa Nousun kylässä — Läpileikkaus Mat­ti Han­nun­poi­ka Nousun suvus­ta.

Kemikylän karttapohja

Vastaa