Arkistot kuukauden mukaan: elokuu 2019

Kemikylän lappalaisajoista Hannulan talojen muodostamiseen isojaossa Nousun kylässä

Tämä sel­vi­tys on lyhyt koos­te Mat­ti Han­nun­poi­ka Nousun esi- ja jäl­ki­pol­vis­ta ja se pyr­kii rat­kai­se­maan muu­ta­mia kysy­myk­siä, jot­ka ovat herän­neet poh­ties­sa­ni Kemi­ky­län ja Nousun kylän his­to­ri­aa. Mitä tapah­tui Kemi­ky­län lap­pa­lai­sa­su­tuk­sel­le, kei­tä kyläs­sä asui 1600-luvul­la, lap­pa­lai­sai­ka, kir­kon ja kruu­nun vai­ku­tus Kemi­ky­lään, kei­tä uudi­sa­suk­kai­ta saa­pui kylään ja mil­lai­sen jäl­jen he jät­ti­vät, mis­tä Nousun suku on kotoi­sin, Ulma­jan­suun­maan asut­ta­mi­nen, mik­si Ulma­jan­suun­maa tun­net­tiin sit­tem­min Nousu­na eikä Karp­pi­se­na, mil­lä taval­la Nousu tuli lap­pa­lais­mies­ten Mart­ti ja Mat­ti Han­nun­poi­kien lisä­ni­mek­si, mik­si Nousu-nimi oli useam­mal­la hen­ki­löl­lä 1720-luvul­la kuin vain Mart­ti ja Mat­ti Nousun per­heil­lä, Nousun suku­haa­rat Karp­pi­nen ja Kuos­ku, Nousu-nimen vaih­tu­mi­nen Han­nu­lak­si ja iso­jaon vai­ku­tus Han­nu­lan talo­jen muodostumiseen.

Toi­von, että luki­ja­ni sai­si sel­keän ja koko­nais­val­tai­sen vai­ku­tel­man Kemi­ky­län lap­pa­lai­sa­jas­ta ja Ulma­jan­suun­maan eli Nousun kylän asu­tus­his­to­rias­ta 1600-luvul­ta aina 1920-luvul­le saakka.

Pet­ri Han­nu­la (1964–): Kemi­ky­län lap­pa­lais­ajois­ta Han­nu­lan talo­jen muo­dos­ta­mi­seen iso­jaos­sa Nousun kyläs­sä — Läpi­leik­kaus Mat­ti Han­nun­poi­ka Nousun suvusta.

Kemikylän karttapohja