Arkistot kuukauden mukaan: tammikuu 2015

Ätten Sjöberg

Tänä kokoel­mien aika­kau­tena voidaan pitää mielen­kiin­toi­sena ja piris­tä­vänä potea jonkin­laista keräi­lyin­nos­tusta. Olen ponnis­tellut ulot­tuak­seni niihin muis­tini osiin, joissa joidenkin keske­nään läheisten henki­löiden nimet ovat olleet piilo­tet­tuina. Olen nimit­täin yrit­tänyt tehdä yhteen­vedon melkein kaikesta siitä, minkä olen itse saanut tietää, ja siitä, mitä olen muilta ihmi­siltä keräi­le­mällä sekä kirjeen­vaih­dossa ilmen­neistä seikoista ja vanhoja pape­ri­pi­noja tutki­malla saanut selville Ruot­sista lähtöisin olevasta pohjan­maa­lai­sesta Sjöbergin suvusta. Usean suvun jäsenen selit­tä­mät­tömän ujouden ja vetäy­ty­vyyden vuoksi — silloin kun kyse on tarpeel­li­sista tiedoista koskien heitä sekä heidän lähei­sim­piään — ovat useim­pien jälke­läisten hyvinkin mielen­kiin­toiset teot ja elämän­työt tässä teok­sessa jääneet tyystin huomiotta siitäkin huoli­matta, että sellainen panos näihin muis­tioihin olisi eittä­mättä erin­omai­sesti puolus­tanut paik­kaansa. Uskallan kuitenkin elätellä toiveita, että tuon­nem­pana jollekin nuorem­malle suvun jälke­läi­selle tarjou­tuisi mahdol­li­suus paikata tätä vali­tet­tavaa puutetta. Sellaisin perus­tein minulla on kunnia suosi­tella teosta asian­omaisten suosiol­li­sesti arvioi­ta­vaksi.

O. R. Sjöberg (1838–1913): Lyhyt elämä­ker­ral­linen suku­re­kis­teri Sjöbergin suvusta Pohjan­maalla (s. 3). Teok­sesta Kort Biogra­fiskt Slägt­re­gister öfver Ätten Sjöberg i Öster­botten (1902) suomen­tanut Kris­tiina Virk­kilä.