Ätten Sjöberg

Tänä kokoel­mien aika­kau­te­na voi­daan pitää mie­len­kiin­toi­se­na ja piris­tä­vä­nä potea jon­kin­lais­ta keräi­lyin­nos­tus­ta. Olen pon­nis­tel­lut ulot­tuak­se­ni nii­hin muis­ti­ni osiin, jois­sa joi­den­kin kes­ke­nään läheis­ten hen­ki­löi­den nimet ovat olleet pii­lo­tet­tui­na. Olen nimit­täin yrit­tä­nyt teh­dä yhteen­ve­don mel­kein kai­kes­ta sii­tä, min­kä olen itse saa­nut tie­tää, ja sii­tä, mitä olen muil­ta ihmi­sil­tä keräi­le­mäl­lä sekä kir­jeen­vaih­dos­sa ilmen­neis­tä sei­kois­ta ja van­ho­ja pape­ri­pi­no­ja tut­ki­mal­la saa­nut sel­vil­le Ruot­sis­ta läh­töi­sin ole­vas­ta poh­jan­maa­lai­ses­ta Sjö­ber­gin suvus­ta. Usean suvun jäse­nen selit­tä­mät­tö­män ujou­den ja vetäy­ty­vyy­den vuok­si — sil­loin kun kyse on tar­peel­li­sis­ta tie­dois­ta kos­kien hei­tä sekä hei­dän lähei­sim­pi­ään — ovat useim­pien jäl­ke­läis­ten hyvin­kin mie­len­kiin­toi­set teot ja elä­män­työt täs­sä teok­ses­sa jää­neet tyys­tin huo­miot­ta sii­tä­kin huo­li­mat­ta, että sel­lai­nen panos näi­hin muis­tioi­hin oli­si eit­tä­mät­tä erin­omai­ses­ti puo­lus­ta­nut paik­kaan­sa. Uskal­lan kui­ten­kin elä­tel­lä toi­vei­ta, että tuon­nem­pa­na jol­le­kin nuo­rem­mal­le suvun jäl­ke­läi­sel­le tar­jou­tui­si mah­dol­li­suus pai­ka­ta tätä vali­tet­ta­vaa puu­tet­ta. Sel­lai­sin perus­tein minul­la on kun­nia suo­si­tel­la teos­ta asian­omais­ten suo­siol­li­ses­ti arvioitavaksi.

O. R. Sjö­berg (1838–1913): Lyhyt elä­mä­ker­ral­li­nen suku­re­kis­te­ri Sjö­ber­gin suvus­ta Poh­jan­maal­la (s. 3). Teok­ses­ta Kort Bio­gra­fiskt Slägt­re­gis­ter öfver Ätten Sjö­berg i Öster­bot­ten (1902) suo­men­ta­nut Kris­tii­na Virkkilä.

Vastaa