Ätten Sjöberg

Tänä kokoelmien aikakaut­e­na voidaan pitää mie­lenki­in­toise­na ja piristävänä potea jonkin­laista keräi­lyin­nos­tus­ta. Olen pon­nis­tel­lut ulot­tuak­seni niihin muis­ti­ni osi­in, jois­sa joidenkin keskenään läheis­ten henkilöi­den nimet ovat olleet piilotet­tuina. Olen nimit­täin yrit­tänyt tehdä yhteenve­don melkein kaikesta siitä, minkä olen itse saanut tietää, ja siitä, mitä olen muil­ta ihmisiltä keräilemäl­lä sekä kir­jeen­vai­h­dos­sa ilmen­neistä seikoista ja van­ho­ja paperipino­ja tutki­mal­la saanut selville Ruot­sista lähtöisin olev­as­ta poh­jan­maalais­es­ta Sjöber­gin suvus­ta. Use­an suvun jäse­nen selit­tämät­tömän ujouden ja vetäy­tyvyy­den vuok­si — sil­loin kun kyse on tarpeel­li­sista tiedoista koskien heitä sekä hei­dän läheisimpiään — ovat useimpi­en jälkeläis­ten hyvinkin mie­lenki­in­toiset teot ja elämän­työt tässä teok­ses­sa jääneet tyystin huomiotta siitäkin huoli­mat­ta, että sel­l­ainen panos näi­hin muis­tioi­hin olisi eit­tämät­tä eri­no­mais­es­ti puo­lus­tanut paikkaansa. Uskallan kuitenkin elätel­lä toivei­ta, että tuon­nem­pana jollekin nuorem­malle suvun jälkeläiselle tar­jou­tu­isi mah­dol­lisu­us paika­ta tätä valitet­tavaa puutet­ta. Sel­l­aisin perustein min­ul­la on kun­nia suositel­la teosta asianomais­ten suo­si­ol­lis­es­ti arvioitavak­si.

O. R. Sjöberg (1838–1913): Lyhyt elämäk­er­ralli­nen sukurek­isteri Sjöber­gin suvus­ta Poh­jan­maal­la (s. 3). Teok­ses­ta Kort Biografiskt Slägtreg­is­ter öfver Ätten Sjöberg i Öster­bot­ten (1902) suo­men­tanut Kris­ti­ina Virkkilä.

Vastaa