Hautakivikuvia

Selma Uusitalo e. Räisänen (1902–1987)Suvus­tos­sa avau­tuu tänään osio, jos­ta toi­von ole­van iloa alkuun aina­kin koil­lis­lap­pi­lai­sia suku­ja tut­ki­vil­le. Olem­me valo­ku­vaa­ja-suku­tut­ki­ja Rai­ja Suo­pa­jär­ven kans­sa vuo­des­ta 2005 kolun­neet koti­seu­tum­me hau­tuu­mai­ta kame­ra kädes­sä ja kerän­neet liki kuu­den tuhan­nen kuvan läh­de­ai­neis­ton, joka oli­si sää­li jät­tää pölyt­ty­mään vain omiin arkis­toi­him­me. Tie­to­suo­ja­lau­ta­kun­nan taan­nois­ta mää­räys­tä säi­käh­tä­nee­nä joku oli­si ehkä niin teh­nyt, vaik­ka kor­keam­pi oikeus­as­te myö­hem­min kumo­si­kin tuon oudon lin­jan­ve­don, jol­la vai­na­jia yri­tet­tiin saat­taa hen­ki­lö­tie­to­suo­ja­lain pii­riin. (Toi­sen uuti­sen alku­pe­räis­läh­de on mak­su­muu­rin takana.)

Tar­joan Hau­dat-kuva­blo­gia­ni alus­tak­si myös mui­den tut­ki­joi­den vas­taa­vil­le kokoel­mil­le. Kuvat saa­vat olla mis­tä päin Suo­mea tahan­sa, eikä albu­min for­maa­tin­kaan suh­teen ole niin nuu­kaa, kun­han tie­dos­to­ni­met ja suku­ni­met on taval­la tai toi­sel­la yhdis­tet­ty val­miik­si ja kuvaus­het­ki (aika­lei­ma) tal­lel­la kuvan metatiedoissa.

3 thoughts on “Hautakivikuvia

  1. Pekka Vitikka

    halo­sen suku savu­kos­kel­la: anna sofia halo­sen s14.8.1820 mies juho nousu( iisak­ka) s1812 ei ole oikeas­taan iisak­ka kun taloa iisa­kak­si alet­tiin kut­sua vas­ta myö­hem­min, vaan juho on isän puo­lel­ta ala­ta­lo /pelkonen ‚iisak johans­son ala­ta­lon s1774 poi­ka, tämä isak on taas johan johans­son pel­ko­sen poi­ka s1736.

Vastaa