Tietosuoja

Suvus­to on suku­tutkimus­tu­losten julkaisemiseen tarkoitet­tu sivus­to, jon­ka käyt­täjäk­si kuka tahansa voi rek­isteröi­tyä. Käyt­täjärek­ister­iä ja kaikkia sivus­tol­la julka­istu­ja suku­selvi­tyk­siä muo­toon­sa ja tek­i­jään­sä kat­so­mat­ta koske­vat henkilöti­eto­lain mukaiset tieto­suo­jakäytän­nöt sekä oheinen rek­isteriseloste.

Suvus­tossa on julkises­ti esil­lä tieto­ja vain edes­men­neistä henkilöistä ja hei­dän suku­laisu­us­suhteis­taan. Sivus­tol­la esitel­lyn suvun jäsen voi sisään kir­jaudut­tuaan nähdä myös elävien lähisuku­lais­ten­sa tieto­ja, mikäli sukupu­un laati­ja on sen mah­dol­lis­tanut. Henkilöitä, jot­ka ovat erik­seen kieltäneet tieto­jen­sa julka­isun, ei täl­löinkään näytetä.

Suvus­ton käyt­täjik­si rek­isteröi­tynei­den tiedot eivät ole julk­isia, eikä niitä luovute­ta eteen­päin markki­noin­ti- tai mui­hin tarkoituk­si­in. Käyt­täjil­lä on vapaa pääsy kaikki­in omi­in tietoi­hin­sa, vas­tuu niiden ajan­ta­saisu­ud­es­ta ja mah­dol­lisu­us pyytää tieton­sa pois­tet­tavak­si.


Rekisteriseloste

Muokat­tu viimek­si 21. 12. 2018.

Rek­isterin nimi
Suvus­ton suku­lais- ja jäsen­rek­isteri

Rek­ister­in­pitäjä
Janne Uusi­ta­lo
Repopalon­tie 9
98550 Suvan­to

Tieto­jen käsit­te­lyn tarkoi­tus
Suku­julka­isu­jen tuot­ta­mi­nen ja esille saat­ta­mi­nen.

Rek­isterin tieto­sisältö
Tutkit­tavi­in sukui­hin kuu­lu­vien henkilöi­den ja hei­dän puolisoiden­sa etu- ja suku­nimet, syn­nyin- tai kasteai­ka ja ‑paik­ka, keskinäiset suku­laisu­us­suh­teet, mah­dol­liset vih­ki- ja eroai­ka, kuoli­nai­ka ja ‑paik­ka, arvo tai ammat­ti, tieto­ja koske­va julka­isukiel­to sekä Suvus­ton käyt­täjäk­si rek­isteröi­tyviltä sähkö­pos­tiosoite.

Rek­isterin pääsään­töiset tietoläh­teet
Seu­rakun­tien ark­istot, paine­tut läh­teet, hau­ta­muis­tomerk­it, muut suku­tutkimuk­set sekä henkilöi­den itsen­sä anta­mat tiedot.

Tieto­jen luovu­tuk­set
Suku­ti­etokan­nan tiedot ovat saatavil­la vain sivus­tol­la julka­istus­sa muo­dos­sa ja määrin. Elävien henkilöi­den tieto­ja voivat nähdä vain hei­dän lähisuku­laisen­sa. Käyt­täjärek­isteri ei ole julki­nen eikä sen tieto­ja luovute­ta.

Rek­isterin suo­jaus
Käyt­täjärek­isteri ja suku­ti­etokan­nat on suo­jat­tu hyvän tieto­tur­van vaa­timusten mukaises­ti. Suvus­ton ylläpitäjä ei vas­taa tutkimuk­sis­sa käytet­ty­jen lähdeaineis­to­jen suo­jaamis­es­ta.

Rek­isteröi­dyn oikeuk­sien huomioon otta­mi­nen
Käyt­täjärek­isteri­in kuu­lu­vien on mah­dol­lista tarkas­taa tieton­sa ja halutes­saan pyytää ne pois­tet­tavak­si. Julka­istu­un sukupu­uhun kuu­lu­van on mah­dol­lista pyytää tieton­sa piilotet­tavak­si myös lähisuku­laisil­ta. Virheel­liset, puut­teel­liset tai van­hen­tuneet tiedot pyritään oikaise­maan, pois­ta­maan tai täy­den­tämään viipymät­tä.