Tietosuoja

Suvus­to on suku­tut­ki­mus­tu­los­ten jul­kai­se­mi­seen tar­koi­tet­tu sivus­to, jon­ka käyt­tä­jäk­si kuka tahan­sa voi rekis­te­röi­tyä. Käyt­tä­jä­re­kis­te­riä ja kaik­kia sivus­tol­la jul­kais­tu­ja sukusel­vi­tyk­siä muo­toon­sa ja teki­jään­sä kat­so­mat­ta kos­ke­vat hen­ki­lö­tie­to­lain mukai­set tie­to­suo­ja­käy­tän­nöt sekä ohei­nen rekisteriseloste.

Suvus­tos­sa on jul­ki­ses­ti esil­lä tie­to­ja vain edes­men­neis­tä hen­ki­löis­tä ja hei­dän suku­lai­suus­suh­teis­taan. Sivus­tol­la esi­tel­lyn suvun jäsen voi sisään kir­jau­dut­tu­aan näh­dä myös elä­vien lähi­su­ku­lais­ten­sa tie­to­ja, mikä­li suku­puun laa­ti­ja on sen mah­dol­lis­ta­nut. Hen­ki­löi­tä, jot­ka ovat erik­seen kiel­tä­neet tie­to­jen­sa jul­kai­sun, ei täl­löin­kään näytetä.

Suvus­ton käyt­tä­jik­si rekis­te­röi­ty­nei­den tie­dot eivät ole jul­ki­sia, eikä nii­tä luo­vu­te­ta eteen­päin mark­ki­noin­ti- tai mui­hin tar­koi­tuk­siin. Käyt­tä­jil­lä on vapaa pää­sy kaik­kiin omiin tie­toi­hin­sa, vas­tuu nii­den ajan­ta­sai­suu­des­ta ja mah­dol­li­suus pyy­tää tie­ton­sa poistettavaksi.


Rekisteriseloste

Muo­kat­tu vii­mek­si 21. 12. 2018.

Rekis­te­rin nimi
Suvus­ton suku­lais- ja jäsenrekisteri

Rekis­te­rin­pi­tä­jä
Jan­ne Uusitalo
Repo­pa­lon­tie 9
98550 Suvanto

Tie­to­jen käsit­te­lyn tarkoitus
Suku­jul­kai­su­jen tuot­ta­mi­nen ja esil­le saattaminen.

Rekis­te­rin tietosisältö
Tut­kit­ta­viin sukui­hin kuu­lu­vien hen­ki­löi­den ja hei­dän puo­li­soi­den­sa etu- ja suku­ni­met, syn­nyin- tai kas­te­ai­ka ja ‑paik­ka, kes­ki­näi­set suku­lai­suus­suh­teet, mah­dol­li­set vih­ki- ja eroai­ka, kuo­lin­ai­ka ja ‑paik­ka, arvo tai ammat­ti, tie­to­ja kos­ke­va jul­kai­su­kiel­to sekä Suvus­ton käyt­tä­jäk­si rekis­te­röi­ty­vil­tä sähköpostiosoite.

Rekis­te­rin pää­sään­töi­set tietolähteet
Seu­ra­kun­tien arkis­tot, pai­ne­tut läh­teet, hau­ta­muis­to­mer­kit, muut suku­tut­ki­muk­set sekä hen­ki­löi­den itsen­sä anta­mat tiedot.

Tie­to­jen luovutukset
Suku­tie­to­kan­nan tie­dot ovat saa­ta­vil­la vain sivus­tol­la jul­kais­tus­sa muo­dos­sa ja mää­rin. Elä­vien hen­ki­löi­den tie­to­ja voi­vat näh­dä vain hei­dän lähi­su­ku­lai­sen­sa. Käyt­tä­jä­re­kis­te­ri ei ole jul­ki­nen eikä sen tie­to­ja luovuteta.

Rekis­te­rin suojaus
Käyt­tä­jä­re­kis­te­ri ja suku­tie­to­kan­nat on suo­jat­tu hyvän tie­to­tur­van vaa­ti­mus­ten mukai­ses­ti. Suvus­ton yllä­pi­tä­jä ei vas­taa tut­ki­muk­sis­sa käy­tet­ty­jen läh­de­ai­neis­to­jen suojaamisesta.

Rekis­te­röi­dyn oikeuk­sien huo­mioon ottaminen
Käyt­tä­jä­re­kis­te­riin kuu­lu­vien on mah­dol­lis­ta tar­kas­taa tie­ton­sa ja halu­tes­saan pyy­tää ne pois­tet­ta­vak­si. Jul­kais­tuun suku­puu­hun kuu­lu­van on mah­dol­lis­ta pyy­tää tie­ton­sa pii­lo­tet­ta­vak­si myös lähi­su­ku­lai­sil­ta. Vir­heel­li­set, puut­teel­li­set tai van­hen­tu­neet tie­dot pyri­tään oikai­se­maan, pois­ta­maan tai täy­den­tä­mään viipymättä.