Tietosuoja

Suvusto on suku­tut­ki­mus­tu­losten julkai­se­mi­seen tarkoi­tettu sivusto, jonka käyt­tä­jäksi kuka tahansa voi rekis­te­röityä. Käyt­tä­jä­re­kis­teriä ja kaikkia sivus­tolla julkais­tuja sukusel­vi­tyksiä muotoonsa ja teki­jäänsä katso­matta koskevat henki­lö­tie­to­lain mukaiset tieto­suo­ja­käy­tännöt sekä oheinen rekis­te­ri­se­loste.

Suvus­tossa on julki­sesti esillä tietoja vain edes­men­neistä henki­löistä ja heidän suku­lai­suus­suh­teis­taan. Sivus­tolla esitellyn suvun jäsen voi sisään kirjau­dut­tuaan nähdä myös elävien lähi­su­ku­lais­tensa tietoja, mikäli suku­puun laatija on sen mahdol­lis­tanut. Henki­löitä, jotka ovat erik­seen kiel­tä­neet tieto­jensa julkaisun, ei tällöin­kään näytetä.

Suvuston käyt­tä­jiksi rekis­te­röi­ty­neiden tiedot eivät ole julkisia, eikä niitä luovu­teta eteen­päin mark­ki­nointi- tai muihin tarkoi­tuk­siin. Käyt­tä­jillä on vapaa pääsy kaik­kiin omiin tietoi­hinsa, vastuu niiden ajan­ta­sai­suu­desta ja mahdol­li­suus pyytää tietonsa pois­tet­ta­vaksi.


Rekisteriseloste

Muokattu viimeksi 21. 12. 2018.

Rekis­terin nimi
Suvuston suku­lais- ja jäsen­re­kis­teri

Rekis­te­rin­pi­täjä
Janne Uusi­talo
Repo­pa­lontie 9
98550 Suvanto

Tietojen käsit­telyn tarkoitus
Suku­jul­kai­sujen tuot­ta­minen ja esille saat­ta­minen.

Rekis­terin tieto­si­sältö
Tutkit­ta­viin sukuihin kuulu­vien henki­löiden ja heidän puoli­soi­densa etu- ja suku­nimet, synnyin- tai kaste­aika ja -paikka, keski­näiset suku­lai­suus­suh­teet, mahdol­liset vihki- ja eroaika, kuolin­aika ja -paikka, arvo tai ammatti, tietoja koskeva julkai­su­kielto sekä Suvuston käyt­tä­jäksi rekis­te­röi­ty­viltä sähkö­pos­tio­soite.

Rekis­terin pääsään­töiset tieto­läh­teet
Seura­kun­tien arkistot, painetut lähteet, hauta­muis­to­merkit, muut suku­tut­ki­mukset sekä henki­löiden itsensä antamat tiedot.

Tietojen luovu­tukset
Suku­tie­to­kannan tiedot ovat saata­villa vain sivus­tolla julkais­tussa muodossa ja määrin. Elävien henki­löiden tietoja voivat nähdä vain heidän lähi­su­ku­lai­sensa. Käyt­tä­jä­re­kis­teri ei ole julkinen eikä sen tietoja luovu­teta.

Rekis­terin suojaus
Käyt­tä­jä­re­kis­teri ja suku­tie­to­kannat on suojattu hyvän tieto­turvan vaati­musten mukai­sesti. Suvuston yllä­pi­täjä ei vastaa tutki­muk­sissa käytet­tyjen lähde­ai­neis­tojen suojaa­mi­sesta.

Rekis­te­röidyn oikeuk­sien huomioon otta­minen
Käyt­tä­jä­re­kis­te­riin kuulu­vien on mahdol­lista tarkastaa tietonsa ja halu­tes­saan pyytää ne pois­tet­ta­vaksi. Julkais­tuun suku­puuhun kuuluvan on mahdol­lista pyytää tietonsa piilo­tet­ta­vaksi myös lähi­su­ku­lai­silta. Virheel­liset, puut­teel­liset tai vanhen­tu­neet tiedot pyri­tään oikai­se­maan, pois­ta­maan tai täyden­tä­mään viipy­mättä.