Arkistot kuukauden mukaan: lokakuu 2016

Rovaniemen, Unarin ja Vuojärven hautuumaat

Kaik­ki Sodan­ky­län seu­ra­kun­nan nel­jä hau­tuu­maa­ta ovat nyt muka­na Suvus­ton hau­ta­ki­vi­ku­va­blo­gis­sa. Una­rin ja Vuo­jär­ven hau­tuu­mail­ta on jul­kais­tu noin 450 kuvaa, joi­den toi­von ole­van läh­de­ai­neis­to­na hyö­dyk­si kai­kil­le sodan­ky­lä­läi­siä suku­ja tut­ki­vil­le. Myös Suo­men suku­tut­ki­mus­seu­ran hau­ta­tie­to­kan­taan 2003 kuvat­tu­ja Rova­nie­men hau­ta­ki­viä voi nyt sela­ta Suvus­ton kaut­ta, mut­ta suo­sit­te­len sil­ti läm­pi­mäs­ti alku­pe­räis­tä pal­ve­lua, joka tar­jo­aa etsi­väl­le mui­ta­kin hakueh­to­ja kuin sukunimen.