Suvusto avattu

Suvusto on sivusto suku­tut­ki­muksen harras­ta­jille, jotka haluavat jakaa suku­puunsa inter­ne­tissä ilmai­seksi ja ilman palve­lin­tilan tai verk­ko­tun­nuksen varaa­misen vaivaa. Palvelu on vielä kehit­teillä ja etsii nyt ennak­ko­luu­lot­tomia testi­käyt­täjiä. Jos olet kiin­nos­tunut kokei­le­maan Suvus­tossa julkai­se­mista ensim­mäisten joukossa ja varaa­maan käyt­töösi suvusto.fi-alkuisen osoit­teen, ota yhteyttä.

Suvusto on tarkoi­tettu julkai­sua­lus­taksi, ei korvaa­maan itse­näisiä suku­tut­ki­mus­oh­jel­mis­toja. Se ei myös­kään paini samassa sarjassa Genin tai Ance­stryn kaltaisten kaupal­listen jättien kanssa. Suvuston idea on tarjota harras­te­li­ja­su­ku­tut­ki­jalle, jolle omien verk­ko­si­vujen pystyt­tä­minen on liian kova urakka, mahdol­li­suus saattaa työnsä tulokset muidenkin saata­ville — helposti, ilmai­seksi ja suomeksi.

Suvusto avautuu viiden­toista koil­lis­lap­pi­laisen suvun voimin, joita sivuston yllä­pi­täjä itse tutkii. Suppea maan­tie­teel­linen levin­nei­syys johtuu vain otoksen epäsa­tun­nai­suu­desta: palve­luun kelpaavat yhtä lailla muidenkin seutujen suvut.

Vastaa