Suvusto avattu

Suvus­to on sivus­to suku­tutkimuk­sen har­ras­ta­jille, jot­ka halu­a­vat jakaa sukupu­un­sa inter­netis­sä ilmaisek­si ja ilman palvelin­ti­lan tai verkko­tun­nuk­sen varaamisen vaivaa. Palvelu on vielä kehit­teil­lä ja etsii nyt ennakkolu­u­lot­to­mia testikäyt­täjiä. Jos olet kiin­nos­tunut kokeile­maan Suvus­tossa julkaisemista ensim­mäis­ten joukos­sa ja varaa­maan käyt­töösi suvusto.fi-alkuisen osoit­teen, ota yhteyt­tä.

Suvus­to on tarkoitet­tu julka­isu­alus­tak­si, ei kor­vaa­maan itsenäisiä suku­tutkimu­so­hjelmis­to­ja. Se ei myöskään pai­ni samas­sa sar­jas­sa Genin tai Ances­tryn kaltais­ten kau­pal­lis­ten jät­tien kanssa. Suvus­ton idea on tar­jo­ta har­rasteli­ja­suku­tutk­i­jalle, jolle omien verkko­sivu­jen pystyt­tämi­nen on liian kova urak­ka, mah­dol­lisu­us saat­taa työn­sä tulok­set muidenkin saataville — hel­posti, ilmaisek­si ja suomek­si.

Suvus­to avau­tuu viiden­toista koil­lis­lap­pi­laisen suvun voimin, joi­ta sivus­ton ylläpitäjä itse tutkii. Sup­pea maanti­eteelli­nen levin­neisyys johtuu vain otok­sen epäsat­un­naisu­ud­es­ta: palvelu­un kel­paa­vat yhtä lail­la muidenkin seu­tu­jen suvut.

Vastaa