Suvusto avattu

Suvus­to on sivus­to suku­tut­ki­muk­sen har­ras­ta­jil­le, jot­ka halua­vat jakaa suku­puun­sa inter­ne­tis­sä ilmai­sek­si ja ilman pal­ve­lin­ti­lan tai verk­ko­tun­nuk­sen varaa­mi­sen vai­vaa. Pal­ve­lu on vie­lä kehit­teil­lä ja etsii nyt ennak­ko­luu­lot­to­mia tes­ti­käyt­tä­jiä. Jos olet kiin­nos­tu­nut kokei­le­maan Suvus­tos­sa jul­kai­se­mis­ta ensim­mäis­ten jou­kos­sa ja varaa­maan käyt­töö­si suvusto.fi-alkuisen osoit­teen, ota yhteyt­tä.

Suvus­to on tar­koi­tet­tu jul­kai­sua­lus­tak­si, ei kor­vaa­maan itse­näi­siä suku­tut­ki­mus­oh­jel­mis­to­ja. Se ei myös­kään pai­ni samas­sa sar­jas­sa Genin tai Ance­stryn kal­tais­ten kau­pal­lis­ten jät­tien kans­sa. Suvus­ton idea on tar­jo­ta har­ras­te­li­ja­su­ku­tut­ki­jal­le, jol­le omien verk­ko­si­vu­jen pys­tyt­tä­mi­nen on lii­an kova urak­ka, mah­dol­li­suus saat­taa työn­sä tulok­set mui­den­kin saa­ta­vil­le — hel­pos­ti, ilmai­sek­si ja suomeksi.

Suvus­to avau­tuu vii­den­tois­ta koil­lis­lap­pi­lai­sen suvun voi­min, joi­ta sivus­ton yllä­pi­tä­jä itse tut­kii. Sup­pea maan­tie­teel­li­nen levin­nei­syys joh­tuu vain otok­sen epä­sa­tun­nai­suu­des­ta: pal­ve­luun kel­paa­vat yhtä lail­la mui­den­kin seu­tu­jen suvut.

Vastaa