Hautuumaa: lähteet

Ätten Sjöberg

Tänä kokoel­mien aika­kau­tena voidaan pitää mielen­kiin­toi­sena ja piris­tä­vänä potea jonkin­laista keräi­lyin­nos­tusta. Olen ponnis­tellut ulot­tuak­seni niihin muis­tini osiin, joissa joidenkin keske­nään läheisten henki­löiden nimet ovat olleet piilo­tet­tuina. Olen nimit­täin yrit­tänyt tehdä yhteen­vedon melkein kaikesta siitä, minkä olen itse saanut tietää, ja siitä, mitä olen muilta ihmi­siltä keräi­le­mällä sekä kirjeen­vaih­dossa ilmen­neistä seikoista ja vanhoja pape­ri­pi­noja tutki­malla saanut selville Ruot­sista lähtöisin olevasta pohjan­maa­lai­sesta Sjöbergin suvusta. Usean suvun jäsenen selit­tä­mät­tömän ujouden ja vetäy­ty­vyyden vuoksi — silloin kun kyse on tarpeel­li­sista tiedoista koskien heitä sekä heidän lähei­sim­piään — ovat useim­pien jälke­läisten hyvinkin mielen­kiin­toiset teot ja elämän­työt tässä teok­sessa jääneet tyystin huomiotta siitäkin huoli­matta, että sellainen panos näihin muis­tioihin olisi eittä­mättä erin­omai­sesti puolus­tanut paik­kaansa. Uskallan kuitenkin elätellä toiveita, että tuon­nem­pana jollekin nuorem­malle suvun jälke­läi­selle tarjou­tuisi mahdol­li­suus paikata tätä vali­tet­tavaa puutetta. Sellaisin perus­tein minulla on kunnia suosi­tella teosta asian­omaisten suosiol­li­sesti arvioi­ta­vaksi.

O. R. Sjöberg (1838–1913): Lyhyt elämä­ker­ral­linen suku­re­kis­teri Sjöbergin suvusta Pohjan­maalla (s. 3). Teok­sesta Kort Biogra­fiskt Slägt­re­gister öfver Ätten Sjöberg i Öster­botten (1902) suomen­tanut Kris­tiina Virk­kilä.

Hautakivikuvia

Selma Uusitalo e. Räisänen (1902–1987)Suvus­tossa avautuu tänään osio, josta toivon olevan iloa alkuun ainakin koil­lis­lap­pi­laisia sukuja tutki­ville. Olemme valo­ku­vaaja-suku­tut­kija Raija Suopa­järven kanssa vuodesta 2005 kolun­neet koti­seu­tumme hautuu­maita kamera kädessä ja kerän­neet liki kuuden tuhannen kuvan lähde­ai­neiston, joka olisi sääli jättää pölyt­ty­mään vain omiin arkis­toi­himme. Tieto­suo­ja­lau­ta­kunnan taan­noista määräystä säikäh­tä­neenä joku olisi ehkä niin tehnyt, vaikka korkeampi oikeus­aste myöhemmin kumo­sikin tuon oudon linjan­vedon, jolla vainajia yritet­tiin saattaa henki­lö­tie­to­suo­ja­lain piiriin. (Toisen uutisen alku­pe­räis­lähde on maksu­muurin takana.)

Tarjoan Haudat-kuva­blo­giani alus­taksi myös muiden tutki­joiden vastaa­ville kokoel­mille. Kuvat saavat olla mistä päin Suomea tahansa, eikä albumin formaa­tin­kaan suhteen ole niin nuukaa, kunhan tiedos­to­nimet ja suku­nimet on tavalla tai toisella yhdis­tetty valmiiksi ja kuvaus­hetki (aika­leima) tallella kuvan meta­tie­doissa.

Rovasti Koiviston sukututkimukset

Sallan kirk­ko­herran Erkki Koiviston kokoamat sukusel­vi­tykset ovat aarre­aitta kaikille Itä-Lapin asutus­his­to­riasta kiin­nos­tu­neille. Ottaen huomioon, ettei teki­jä­noi­keus pidät­tele niiden vapaata levit­tä­mistä, Koiviston tutki­mukset ovat harras­te­lijan kannalta varsin hanka­lasti saata­villa. Lapin kirjas­toista kauko­lai­nat­tavat versiot ovat melkein kaikki mikro­fil­mejä, joilta luke­minen vaatii erikois­lait­teistoa.

Vain Savu­kosken, Sodan­kylän ja Pelko­sen­niemen sukuja koske­vista Koiviston käsi­kir­joi­tuk­sista on lainat­ta­vissa pape­rinen kopio. Olen digi­toinut sen sisällön, ja muiden vaivaa sääs­tääk­seni julkaisen sen nyt Suvus­tossa. Joku muu on näkö­jään ystä­väl­li­sesti tehnyt samoin Posion ja Kuusamon sukuja esit­te­le­ville Koiviston sivuille.