Hautuumaa: lähteet

Rovasti Koiviston sukututkimukset

Sal­lan kirk­ko­her­ran Erk­ki Koi­vis­ton kokoa­mat sukusel­vi­tyk­set ovat aar­re­ait­ta kai­kil­le Itä-Lapin asu­tus­his­to­rias­ta kiin­nos­tu­neil­le. Ottaen huo­mioon, ettei teki­jä­noi­keus pidät­te­le nii­den vapaa­ta levit­tä­mis­tä, Koi­vis­ton tut­ki­muk­set ovat har­ras­te­li­jan kan­nal­ta var­sin han­ka­las­ti saa­ta­vil­la. Lapin kir­jas­tois­ta kau­ko­lai­nat­ta­vat ver­siot ovat mel­kein kaik­ki mik­ro­fil­me­jä, joil­ta luke­mi­nen vaa­tii erikoislaitteistoa.

Vain Savu­kos­ken, Sodan­ky­län ja Pel­ko­sen­nie­men suku­ja kos­ke­vis­ta Koi­vis­ton käsi­kir­joi­tuk­sis­ta on lai­nat­ta­vis­sa pape­ri­nen kopio. Olen digi­toi­nut sen sisäl­lön, ja mui­den vai­vaa sääs­tääk­se­ni jul­kai­sen sen nyt Suvus­tos­sa. Joku muu on näkö­jään ystä­väl­li­ses­ti teh­nyt samoin Posion ja Kuusa­mon suku­ja esit­te­le­vil­le Koi­vis­ton sivuille.